MF228X Examensarbete inom produktinnovation, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Product Innovation Management, Second Cycle

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Utifrån de av KTH:s fastställda mål för examensarbete för masterexamen ska studenten kunna:

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap.

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Ämnesspecifika mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar inom ämnet produktinnovation

Kursens huvudsakliga innehåll

Utbildningen avslutas av ett examensarbete i vilket studenten förväntas demonstrera sin förmåga att oberoende lösa en ingenjörsmässig uppgift genom att använda ett brett spektrum av färdigheter. Ämnet för examensarbetet kan variera men det bör förhålla sig till teknik eller teknikutveckling och ha en tydligt bidrag till produktutveckling eller innovation. Förutsatt att examensarbetet uppfyller ovanstående krav och förutsatt att behörig handledning finns tillgänglig under examensarbetesperioden kan studenten välja att utföra examensarbetet antingen vid akademisk institution eller inom industrin. 

Behörighet

Litteratur

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Jenny Janhager Stier, 08-790 74 79, jennyj@md.kth.se

Examinator

Sofia Ritzén <ritzen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.