MG1003 Produktframtagning 1 12,0 hp

Product Realization 1

Produktframtagningsprocessen omfattar de aktiviteter som uppkommer från idé till färdig produkt dvs. för såväl produktutveckling som utveckling och drift av ett effektivt produktionssystem. Kursens helhetssyn på produktframtagningsprocessen ger en unik möjlighet till förståelse av sambanden och konsekvenser av olika val under produktframtagningsprocessen och hur dessa val kommer att påverka den producerade produkten till kvalitet och produktionskostnad.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen ger deltagaren en första inblick i hur en industriell produktframtagningsprocess bör genomföras för att produkten ska vara attraktiv för kunden.

Efter kursen skall teknologen:

 • ha kännedom om vanliga metoder och stödmetoder som används vid produktframtagning
 • kunna formulera och tolka en kravspecifikation vid produktframtagning
 • ha kunskap om de vanligaste funktionsbärarna (tekniska principer som uppfyller en funktion)
 • kunna välja standardkomponenter och vanliga konstruktionsmaterial till de problem som behandlas i kursen
 • kunna dimensionera enkla maskinelement
 • kunna aktivt välja mellan de vanligaste bearbetningsmetoderna
 • kunna förslå enklare tillverkningssystem
 • kunna genomföra en enkel "Detaljplanering" för en produktionssituation (beläggning/kapacitet/flaskhalsar/sekvensiering/körplan/ledtid...)
 • kunna genomföra en begränsade produktionsflödessimulering
 • ha vana att samarbeta kring teknisk problemlösning på ett ingenjörsmässigt sätt
 • kunna presentera resultat från genomförda projektuppgifter skriftligt och muntligt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursinnehållet är problembaserat. Kursen tar upp situationer som berör produktutveckling och produktion, då ett industriellt företag får en order och ska utveckla och producera en specificerad produkt.

Kursen är inte heltäckande utan visar på de vanligaste val-situationerna en producerande enhet ställs inför vid en kommande produktionsstart.

Kursen visar på hur dessa aktiviteter kan fås att samverka och därigenom skapa förutsättningar för att kunden erhåller en attraktiv produkt som uppfyller önskade egenskaper, under randvillkoren teknologi, ekonomi och miljö.

Undervisningen bedrivs genom att studera valda aktiviteter inom olika avsnitt hos ett fiktivt företag. Föreläsningar utnyttjas för presentation av aktiviteterna med efterföljande övningar där deltagarna själva får lösa uppgifter. Vissa övningar kräver även hemarbetsuppgifter. Laborationer utnyttjas för att handgripligt visa på industriella lösningar.

Behörighet

(Ev. kompletteringskurs för Öppen ingång.)

Litteratur

Ej fastställd.

Examination

 • INL1 - Inlämningsrapport 1, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsrapport 2, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsrapport 3, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsrapporter.(INL1; 1,5 hp)
(INL2; 1,5hp); (INL3; 1,5 hp);
Tentamen. (TEN1; 6 hp)
Laborationer (LAB1; 1,5 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Examinator

Anders Hansson <haga@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4G1162

Påbyggnad

Kurs 4G1163 Produktframtagning 2 för M är en direkt fortsättning på denna kurs, även inom tredje läsårets Fördjupningsarbete kommer påbyggnads-möjligheter att finnas. Produktionsaspekten kommer att behandlas inom kurserna Montering, Digitala fabriken och Reella fabriken.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.