MG1004 Produktframtagning 2 9,0 hp

Product Realization 2

Kursen är en direkt fortsättning av kursen 4G1162 Produktframtagning 1 för M. De båda kurserna ger tillsammans en helhetssyn på Produktframtagningsprocessen och ger en unik möjlighet till förståelse av samband och konsekvenser av olika val under produktframtagningsprocessen och hur dessa val kommer att påverka den producerade produkten till kvalitet och produktionskostnad.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kurserna ger deltagarna en förståelse för hur en industriell produktframtagningsprocess bör genomföras för att produkten ska vara attraktiv för kunden.

Efter kursen skall teknologen:

 • ha kännedom om vanliga metoder och stödmetoder som används vid produktframtagning
 • kunna formulera och tolka en kravspecifikation vid produktframtagning
 • ha kunskap om de vanligaste funktionsbärarna (tekniska principer som uppfyller en funktion)
 • kunna välja standardkomponenter och vanliga konstruktionsmaterial till de problem som behandlas i kursen
 • kunna dimensionera enkla maskinelement
 • kunna aktivt välja mellan de vanligaste bearbetningsmetoderna
 • kunna föreslå enklare tillverkningssystem
 • kunna genomföra en enkel ”Detaljplanering” för en produktionssituation
  (beläggning/kapacitet/flaskhalsar/sekvensiering/körplan/ledtid...)
 • kunna genomföra en begränsad produktionsflödessimulering
 • ha vana att samarbeta kring teknisk problemlösning på ett ingenjörsmässigt sätt
 • kunna presentera resultat från genomförda projektuppgifter skriftligt och muntligt

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursinnehållet är problembaserat. Kursen tar upp situationer som berör produktutveckling och produktion, då ett industriellt företag får en order och ska utveckla och producera en specificerad produkt. Kursen är inte heltäckande utan visar på de vanligaste valsituationerna en producerande enhet ställs inför vid en kommande produktionsstart.

Kursen visar på hur dessa aktiviteter kan fås att samverka och därigenom skapa förutsättningar för att kunden erhåller en attraktiv produkt som uppfyller önskade egenskaper, under randvillkoren teknologi, ekonomi och miljö.

Undervisningen bedrivs genom att studera valda aktiviteter som olika avsnitt hos ett fiktivt företag. Föreläsningar utnyttjas för presentation av aktiviteterna med efterföljande övningar där deltagarna själva får lösa uppgifter. Vissa övningar kräver även hemarbetsuppgifter. Laborationer utnyttjas för att handgripligt visa på industriella lösningar.

Behörighet

4G1162 Produktframtagning 1 för M.
(Ev kompletteringskurs för Öppen ingång)

Litteratur

Meddelas vid kurstart.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projekt (PRO1; 3 hp
Tentamen (TEN1; 6 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Examinator

Övrig information

Ersätter 4G1163

Påbyggnad

Fördjupningsarbetet, 10 p, under tredje läsåret ger direkta påbyggnadsmöjligheter. Produktionsaspekten kommer att behandlas inom kursena Digitala fabriken och Reella fabriken.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.