Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MG2043 Cirkulära tillverkningssystem 6,0 hp

Kursen presenterar grunderna inom cirkulär ekonomi i en tillverkningsindustriell kontext. Den behandlar de fyra pelarna som möjliggör CMS, dvs. affärsmodell, produktdesign, leveranskedja och informations- och kommunikationsteknik (IKT), särskilt ur ett implementeringsperspektiv. Kursen betonar systemiska och systematiska metoder för analys och implementering av CMS i syfte att samtidigt garantera både ekonomisk och miljömässig genomförbarhet.

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MG2043 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar grunderna inom cirkulär ekonomi liksom begreppet cirkulära tillverkningssystem (CMS) och ramverket för dess implementering. Studenten får bekanta sig med de fyra pelarna som möjliggör CMS, dvs. affärsmodell, produktdesign, leveranskedja och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Kursen behandlar även management (strategisk och operativ) samt tekniska aspekter, inklusive de modelleringstekniker som fångar in systemiska och systematiska beroendeförhållanden mellan de fyra pelarna och kan användas för att utvärdera ekonomiska och miljömässiga resultat för ett visst CMS. Praktiska exempel på lyckade strategier för CMS-implementering behandlas också i kursen.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  1. Redogöra för cirkulära tillverkningssystem (CMS) som ett framväxande fält inom studier och forskning
  2. Beskriva grunderna i de fyra pelarna av CMS-implementering, nämligen affärsmodell, produktdesign, leveranskedja och informations- och kommunikationsteknik (IKT)
  3. Beskriva systematiska och systemiska perspektiv på CMS-implementering inom tillverkningsindustrin
  4. Beskriva hur verksamheter kan transformeras strategiskt och kunna utforma strategier för en övergång från linjära till cirkulära system

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till masterprogram

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • KONA - Kontrollskrivning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PROA - Projektuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEMA - Seminarier, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Student registrerad på tidigare kursversion kan examineras två år enligt den då gällande provuppsättningen.