MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 7,5 hp

CAD and Other IT Tools in Industrial Processes, Extended Course

Dagens industriföretag som utvecklar och tillverkar produkter i en tuff internationell konkurrens, tvingas att ta fram nya produkter i en allt snabbare takt genom att ständigt förbättra sin produktivitet i såväl produktutvecklingen som tillverkningen av dessa produkter. Företag samarbetar ofta med varandra, antingen i gemensamma projekt, eller t ex genom att man köper tjänster av underleverantörer, som konsultbolag och legotillverkare. För att kunna öka produktiviteten i produktframtagningen tar man idag hjälp av många olika slags IT-verktyg, men för att dessa ska bidra till en effektivare process krävs att de olika företagen och IT-verktygen delar och utbyter information på ett effektivt sätt.

I den här kursen lär du dig mera om hur man använder sådana IT-verktyg, och hur man i dem på ett strukturerat sätt skapar och återanvänder information om produkter och deras tillverkning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50889

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: D1, E1, A2, E2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Lars Wingård <lw@kth.se>

  Per Johansson <pj@kth.se>

 • Lärare

  Lars Wingård <lw@kth.se>

  Per Johansson <pj@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM1

  Valbar för alla civilingenjörsprogram åk 3
  och för masterprogram åk 1-2

  Studenter som läst grundläggande CAD (MG1028 eller del av MF1046/MF1061 eller MJ1103) ska välja kursen MG2028 istället

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt och på ett strukturerat sätt skapa CAD-modeller i SolidEdge som:
  - parametriserade detaljmodeller
  - sammanställningsmodeller av detaljmodeller
  - mekanismmodeller med animering
  - enkla måttsatta detaljritningar
  - sammanställningsritningar med sprängskiss och stycklista
 • skapa robusta modeller av god kvalité som lätt kan förstås och vidareutvecklas av andra, i ett modernt CAD-program
 • genomföra en enkel hållfasthetsanalys av en detaljmodell med hjälp av ett finita elementprogram
 • använda ett CAM-program för att genomföra en enkel tillverkningsberedning för en detaljmodell och bygga och använda en maskinmodell för simulering av tillverkningen
 • bygga och använda en enkel konfigurationsmodell i ett produktkonfigureringssystem integrerat med ett CAD-program
 • skapa och utbyta information kring en produkt och dess framtagning genom att:
  - använda några av de vanligaste standardformaten för produktdatautbyte mellan olika informationshanterande
    program eller system
  - på ett strukturerat sätt använda den funktionalitet som finns i CAD-system för att dela CAD-nära produktdata
 • självständigt förstå och med egna ord återge en beskrivning av hur ett företag hanterar produktinformation och använder informationssystem i en produktframtagningsprocess
 • redogöra för de vanligaste problemen kring informationshantering i en industriell produktframtagningsprocess

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande CAD

Metoder för att skapa robusta CAD-modeller

Industriell produktframtagning, arbetssätt och informationshantering.

Standarder för strukturering och utbyte av produktdata.

Beräkningsprogram, FEM och andra system för CAE.

Tillverkningsberedning, CAM.

Produktkonfigurering

Andra system och aktiviteter som utnyttjar CAD-modellen, t ex för mätteknik eller beredning för additiv tillverkning

Kursupplägg

Kursen är, efter en inledande fas där tränar de grundläggande CAD-kunskaperna och bygger på dem med ett avsnitt om CAD-metodik, indelad i olika teman, kring olika slags IT-verktyg som används i en industriell produktframtagningsprocess, där varje tema åtminstone innehåller en föreläsning med introduktion till temat eller en gästföreläsning med industriella erfarenheter kring temat, samt en lärarledd datorlaboration. Utöver dessa schemalagda aktiviteter ingår ett antal obligatoriska och betygshöjande frivilliga inlämningsuppgifter som utförs självständigt utanför schemalagd tid. Mycket av arbetet i kursen är praktiskt arbete vid dator, och måste till största delen utföras i institutionens egna datorsalar.

Behörighet

MF1061 Design och Produktframtagning Introduktion eller
MJ1103 Introduktion till Maskinteknik

eller motsvarande förkunskaper

Svenska B och Engelska A eller motsvarande

Litteratur

Görs tillgängligt i Bilda för registrerade kursdeltagare

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter CAD, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgifter övrigt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer grundläggande CAD, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer övrigt, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända laborationer i grundläggande CAD (LAB1; 1,5 hp)

Godkända inlämningsuppgifter i robust CAD (INL1; 1,5 hp)

Godkänd närvaro vid gästföreläsningar och inlämningsuppgifter (INL2; 3 hp)

Godkända laborationer (LAB2; 1,5 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Per Johansson, pj@kth.se

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Övrig information

Studenter som läst någon av kurserna MF1046/MF1061, MJ1103 eller MG1028 ska välja kursen MG2028 i stället

Får ej läsas för den som läst MG2028

Påbyggnad

MG2036 Datorstödd tillverkning

MG2022 Avancerad CAD och FFF

MG2135 PLM

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.