MG217V Produktions-ERFA 12,0 hp

Production-ERFA

Kursen vänder sig till yrkesverksamma produktionsingenjörer i ledande ställning eller personer som i sitt dagliga arbete stöter på problemställningar med stark koppling till det produktionstekniska området.

Syftet med kursen är framförallt att lära ut en metodik med vilken man kan angripa aktuella produktionstekniska problem på ett konstruktivt och rationellt sätt. Metodiken grundar sig i korthet på att man skapar grupperingar så kallade ERFA-grupper inom vilka deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter samt ge förslag till lösningar på problem med koppling till det produktionstekniska området. Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna är därför en viktig del av kursen.

Vilken typ av problemställningar som behandlas bestämt av gruppens sammansättning eftersom det är ERFA-gruppens deltagare som formulerar problemen. Kursen ges i form av en seminarieserie. Seminariet sker på plats hos problemägaren och genomförs som ett lunch till lunch möte. 

Genom ett noggrant förberedelsearbete kan diskussionerna inriktas på de för problemställningen väsentliga delarna och göra det möjligt att genomföra mötet på ett effektivt sätt. Det viktiga är att skapa förståelse för problemställningen och de olika alternativa lösningarna. Förberedelsearbetet genomförs av den deltagare som utvalts att ställa problemet och ERFA gruppledaren. Gruppledaren ser till att all nödvändig information finns tillgänglig vid mötets genomförande.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • analysera och angripa en teknisk problemställning
 • definiera och identifiera centrala frågeställningar för det tekniska problemet samt formulera en problembeskrivning utifrån de givna ramarna.
 • självständigt planera och driva ett projektarbete.
 • hantera och inhämta information och fakta, via olika sökvägar, som är relevant för projektet.
 • kritiskt granska och utvärdera olika tekniska lösningar
 • arbeta i en projektgrupp dvs ha kunskap om hur man strukturerar arbetet i gruppen,  bäst tar tillvara gruppmedlemmarnas kompetens samt hanterar och löser problem som kan uppstå i en grupp.
 • skriva en välstrukturerad teknisk rapport som på ett tydligt sätt beskriver en problemställning, hur man gått tillväga för att angripa och lösa problemet, samt klart redovisar vad man kommit fram till.
 • strukturera samt genomföra en muntlig presentation där projektresultatet redovisas.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen vänder sig till yrkesverksamma produktionsingenjörer i ledande ställning eller personer som i sitt dagliga arbete stöter på problemställningar med stark koppling till det produktionstekniska området. Syftet med kursen är framförallt att lära ut en metodik med vilken man kan angripa aktuella produktionstekniska problem på ett konstruktivt och rationellt sätt. Metodiken grundar sig i korthet på att man skapar grupperingar så kallade ERFA-grupper inom vilka deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter samt ge förslag till lösningar på problem med koppling till det produktionstekniska området. Vilken typ av problemställningar som behandlas bestämt av gruppens sammansättning eftersom det är ERFA-gruppens deltagare som formulerar problemen. Kursen ges i form av en seminarieserie. Seminariet sker på plats hos problemägaren och genomförs som ett lunch till lunch möte. 

Genom ett noggrant förberedelsearbete kan diskussionerna inriktas på de för problemställningen väsentliga delarna och göra det möjligt att genomföra mötet på ett effektivt sätt. Det viktiga är att skapa förståelse för problemställningen och de olika alternativa lösningarna. Förberedelsearbetet genomförs av den deltagare som utvalts att ställa problemet och ERFA gruppledaren. Gruppledaren ser till att all nödvändig information finns tillgänglig vid mötets genomförande.

Kursupplägg

Genomförande:

 1. ERFA gruppens ämnesområde beslutas av arrangörerna
 2. Medlemmar i gruppen rekryteras och gruppledare utses; gruppstorlek max 14 personer
 3. Problemställare utses
 4. Förberedelse påbörjas och mötesdatum och plats fastställes
 5. Gruppledaren och problemställaren går igenom förberedelsearbetet på plats
 6. Mötet inleds med presentation av problemställarens företag och dess situation
 7. Problemet presenteras och illustreras där så är möjligt och lämpligt av studiebesök
 8. Deltagarna framför sina kritiska synpunkter, som hela tiden dokumenteras för att ge den samlade bilden, av en speciellt utsedd sekreterare
 9. Avbrott med måltid för informella diskussioner
 10. Kartläggning av problemet med alla deltagarnas synpunkter
 11. Aktivitet för avkoppling och informella diskussioner
 12. Framläggande av förslag till lösningar av problemet från alla deltagare och sammanställning av resultatet
 13. Avslutning med sammanfattning och diskussion
 14. Dokumentation sammanställs och distribueras till deltagarna
 15. Uppföljning vid varje följande ERFA gruppmöte då problemställaren är närvarande

Genomförandet kan variera något beroende på problemets natur, men bör normalt kunna vara ett lunch till lunchmöte. Deltagarna bör bo på samma ställe för att lära känna varandra och ge möjlighet till informella diskussioner. Deltagarna står för egna kostnader.

Behörighet

Minimum 180 hp universitetsstudier vid teknisk fakultet

Svenska B och Engelska B eller motsvarande

Kursen ges på svenska

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • INL1 - Problembeskrivning, 4,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Problemlösning, 4,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Analys, 4,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

INL 1, Problembeskrivning (4 hp)

SEM 1, Analys (4 hp)

PRO 1, Problemlösning (4 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Ove Bayard, 08-790 6360, oveb@iip.kth.se

Examinator

Ove Bayard <oveb@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.