MH2201 Avancerad materialdesign 6,0 hp

Advanced Materials Design

Det övergripande målet med kursen, syftet, är att efterlikna den situation som teknologen kommer att möta när hon eller han börjar arbeta. Detta sker genom att teknologerna arbetar i grupp med att lösa en uppgift föreslagen av industrin. Uppgiften kan gälla materialutveckling, utveckling av en tillämpning eller process, eller lösning av ett materialrelaterat problem aktuellt för företaget. Handledning ges både av institutionen och av företaget.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Materialteknik
  Materialvetenskap
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter godkänt kurs ska teknologen kunna

 • angripa och ge förslag på lösning till ett industriellt problem av den typ som kan lösas genom att använda den verktygslåda med program som presenterats i denna och tidigare kurser (MatLab, Thermo-Calc, DICTRA m.m.)
 • kontakta och föra en dialog med en industrirepresentant
 • skriva en teknisk rapport där problemet och förslag på lösning presenteras på ett korrekt sätt
 • presentera lösningen muntligt

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är uppdelad i en allmän del och en projektdel;

Den första delen består av övningar i termodynamik och fasdiagramlära samt laborationer. Integrerat i övningarna används den verktygslåda med program som teknologen mött under de tidigare årskurserna (MatLab, Thermo-Calc, DICTRA m.m.). Ett antal hemuppgifter ges som inlärningshjälp.

I den andra delen löses en uppgift given av ett företag och kunskap tillägnad under kursens inledande del kommer här till användning. Teknologerna arbetar i grupper om 2-3 personer och har under den här tiden handledning både från institutionen och en kontaktperson på företaget. Projektet redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid ett seminarium. Under projekttiden arbetar teknologerna fritt och måste själva disponera tiden.

Behörighet

MH1013 Mikro- och nanostrukturer samt vara registrerad på kurs MH2200 Tillämpad termodynamik och diffusionskinetik

Litteratur

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 0,5, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Docent Malin Selleby, malin@kth

Examinator

Malin Selleby <malin@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.