MH2504 Industriella metallurgiska processer 6,0 hp

Industrial Metallurgical Processes

Teknologerna får lösa ett verkligt industriellt problem under en fältövning på upp till två veckor.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

 • Tillämpa teoretiska kunskaper inom materialområdet på industriella och tekniska problem
 • Interagera med olika funktioner och roller inom industriföretag
 • Redogöra för och analysera de praktiska aspekterna av produktion av olika metaller
 • Skriva en teknisk rapport och redogöra för olika produktionsmetoder
 • Muntligt presentera resultatet för olika roller och funktioner på ett industriföretag

Kursens huvudsakliga innehåll

Teknologerna delas in i grupper och får välja ett industriellt problem från en metallurgisk process. Detta kan ligga inom olika fält; metallurgi, metallografi, processtyrning, förbränning, värmebehandling, miljö, gjutning eller icke-järn. För att lösa detta skall de använda sina termodynamiska och kinetiska kunskaper. Teknologerna får sätta sig in i problemet genom litteraturstudie samt genom resa till verket. Om mätningar behöver utföras görs detta i industrin eller på institutiones lab. Varje grupp kommer att få en grupp handledare som består av forskare från institutionen samt industrirepresentanter. Rapporterna presenteras i ett seminarium. Industrirepresentanter kommer att medverka i seminariet som opponenter.

Kursupplägg

Varje gruppkommer att få en kontaktperson både på företaget samt på KTH för deras specifika projekt. Därefter kommer studenterna att bilda en projektgrupp. Härifrån tar studenterna över som projektledare. Således kommer studenterna att upprätta möten med den tilldelade handledaren på KTH samt på företaget.

Behörighet

En eller bägge av nedanstående kurser:

Avancerad kurs i Materialdesign
Avancerad kurs i Processvetenskap

Rekommenderade förkunskaper

MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap

MH2048 Avancerad kurs i materialdesign

Litteratur

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Pär Jönsson, parj@kth.se

Examinator

Pär Jönsson <parj@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.