MH2504 Industriella metallurgiska processer 6,0 hp

Industrial Metallurgical Processes

Teknologerna får lösa ett verkligt industriellt problem under en fältövning på upp till två veckor.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Teknologerna delas in i grupper och får välja ett industriellt problem från en metallurgisk process. Detta kan ligga inom olika fält; metallurgi, metallografi, processtyrning, förbränning, värmebehandling, miljö, gjutning eller icke-järn. För att lösa detta skall de använda sina termodynamiska och kinetiska kunskaper. Teknologerna får sätta sig in i problemet genom litteraturstudie samt genom resa till verket. Om mätningar behöver utföras görs detta i industrin eller på institutiones lab. Varje grupp kommer att få en grupp handledare som består av forskare från institutionen samt industrirepresentanter. Rapporterna presenteras i ett seminarium. Industrirepresentanter kommer att medverka i seminariet som opponenter.

Lärandemål *

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

  • Tillämpa teoretiska kunskaper inom materialområdet på industriella och tekniska problem
  • Interagera med olika funktioner och roller inom industriföretag
  • Redogöra för och analysera de praktiska aspekterna av produktion av olika metaller
  • Skriva en teknisk rapport och redogöra för olika produktionsmetoder
  • Muntligt presentera resultatet för olika roller och funktioner på ett industriföretag

Kursupplägg

Varje gruppkommer att få en kontaktperson både på företaget samt på KTH för deras specifika projekt. Därefter kommer studenterna att bilda en projektgrupp. Härifrån tar studenterna över som projektledare. Således kommer studenterna att upprätta möten med den tilldelade handledaren på KTH samt på företaget.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

En eller bägge av nedanstående kurser:

Avancerad kurs i Materialdesign
Avancerad kurs i Processvetenskap

Rekommenderade förkunskaper

MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap

MH2048 Avancerad kurs i materialdesign

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Björn Glaser

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH2504

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Glaser (bjoerng@kth.se)