MH3100 Electron Microscopy for High-Performance Steels and Other Alloys 6,0 hp

Electron Microscopy for High-Performance Steels and Other Alloys

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Contact course responsible

Lärandemål

Kursen ger en orientering och översikt över de möjligheter som modern elektronmikroskopi erbjuder materialforskaren för att karakterisera mikro- och nanostrukturen hos avancerade metalliska material.  

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • föreslå lämplig karakteriseringsmetod för ett givet fall
 • diskutera och samverka med experter inom området
 • läsa relevant vetenskaplig litteratur och ur denna korrekt kunna extrahera relevant information
 • grunderna för provpreparering

Kursens huvudsakliga innehåll

Karakterisering av högpresterande legeringar, främst stål med hjälp av transmissions- och svepelektronmikroskopi. Översiktlig genomgång av den teoretiska grunden för avbildning och diffraktion . Användningen av Kikcuchi mönster för att extrahera kristallografisk information (EBSD). Kemisk analys baserad på EDS, WDS, EELS och EFTEM.  Användning av FIB och allmänna frågor kring  provberedningen diskuteras. Dessutom ingår totalt 6 h demonstrationer och praktisk träning.

Behörighet

Antagen till forskarutbildning.
Grundläggande kunskaper i fasta tillståndets fysik och materiallära

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i fasta tillståndets fysik och materiallära

Litteratur

Utdelat material

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Deltagande i minst 8 av 10 föreläsningar krävs (80 % närvaro) och samtliga tre hands-on och demonstrationer.

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor John Ågren, john@kth.se; Peter Hedström, heds@kth.se

Examinator

Peter Hedström <pheds@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.