MJ1403 Energiteknik 6,0 hp

Energy Technology

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Denna kurs är ämnad att ge en inblick i ämnesområdet energiteknik ur ett samhällsperspektiv. Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Beskriva och förklara enkla energitekniska begrepp
 • Beskriva fördelningen i världen ser ut beträffande energiproduktion och energianvändning
 • Förklara vilka faktorer som ligger till grund för ett visst energibehov, både sett ur individens och samhällets perspektiv
 • Beskriva och förklara hur energisituationen i olika länder påverkas av politiskt klimat och ekonomiska förutsättningar
 • Beskriva krishantering och krisberedskap vid större strömavbrott
 • Beskriva den miljöpåverkan energiomvandling innebär och vad som görs/kan göras för att minimera denna
 • Beskriva och förklara olika energitekniska omvandlingstekniker, både traditionella och förnybara
 • Beskriva internationella och europeiska överenskommelser för att minimera utsläpp, exempelvis vad handel med utsläppsrätter innebär.
 • Förklara begreppen LCC och LCA och syftet med dessa analyser
 • Kritiskt kunna undersöka och utvärdera olika energisystem och tillhörande miljöproblem
 • Kunna beräkna ett hushålls energibehov, och förstå vilka faktorer som påverkar användningen

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är en översiktskurs och består därför av många olika delar som alla är kopplade till energiteknik som ämne. En kursdel består av ett större projekt där studenten ska undersöka sin egen energianvändning. Den andra kursdelen består av ett antal föreläsningar. Dessa inleds med en översikt om samhällets och individens behov av energi i olika delar av världen. Vidare belyses vilka resurser som finns för energiproduktion, både i Sverige och internationellt, och hur politiska och ekonomiska system påverkar resurserna och användningen. Miljökonsekvenser av energiomvandlingsmetoderna kommer att diskuteras, vilka lagar och konventioner som finns att styra utsläppen och hur man kan minska emissionerna. Begreppet ”Uthålliga energisystem” kommer att tas upp och kursen avslutas med en paneldebatt med inbjudna politiker att diskutera hur en uthållig energipolitik kan utformas för Sverige.

Behörighet

Kursen 4A1112/MJ1112 Tillämpad termodynamik eller motsvarande kurs ska vara avklarad

Litteratur

Ej fastställd

Examination

 • PROA - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1, 3hp;) Projekt (PRO, 3hp)

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Anders Nordstrand

Examinator

Dan Anders Nordstrand <anders.nordstrand@energy.kth.se>

Övrig information

Gemensam föreläsningsserie med MJ140X Examensarbete, grundnivå alternativt MJ1404 Fördjupningsarbete i Uthålliga energisystem Ersätter 4A1603

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.