MJ1506 Hållbar utveckling med arbetsmiljö 8,0 hp

Sustainable Development and Working Environment

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att ge en överblick över hållbar utveckling och dess tillämpning i ingenjörens yrkesroll. Fokus ligger på de hot och möjligheter vår livsstil och tekniska utveckling kan ha på en hållbar utveckling.

Efter fullföljd kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och analysera begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter 
 • Beskriva de viktigaste globala och nationella miljöhoten och deras påverkan på ekosystemet samt förklara kopplingen mellan miljöhoten och vår livsstil.
 • Föreslå och motivera åtgärder på olika strategiska nivåer som kan användas av industrier och samhälle för att reducera miljöproblem från en produkt eller verksamhet.
 •  Ange och beskriva de styrmedel och verktyg som används inom industri och samhälle för att begränsa miljöbelastningen från en produkt eller verksamhet.
 • Reflektera över sin egen yrkesroll för en hållbar utveckling.
 • Söka information från den vetenskapliga litteraturen och sammanfatta den i en skriftlig rapport samt avge en muntlig presentation av rapporten.
 • Inse vikten av att ta hänsyn till människors förutsättningar vid utformning av produkter, processer och system.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Hållbar utveckling: Ekologiska förutsättningar, definitioner och begrepp, praktisk tillämpning
 • Hot mot och åtgärder för hållbar utveckling kopplat till fallstudier som knyter an till ingenjörens yrkesroll och den egna livsstilen
 • Globala och nationella miljöhot (klimatproblematiken, Östersjön, miljögifter)
 • Konsumtionssamhället (konsumtionsmönster, reboundeffekt, ekologiska fotavtryck, resursutnyttjande, transporter, energi, avfall)
 • Teknikens roll för en hållbar utveckling (strategier, hållbara energisystem, produktdesign, IPP)
 • Ekonomiska och juridiska styrmedel och verktyg (Sveriges miljömål, miljöbalken, utsläppsrätter, ISO 14000)
 • Belastningsergonomi, personskaderisker och gränsvärden 

Kursupplägg

Kursen baseras på föreläsningar och ett större projektarbete som innehåller eget arbete, del-seminarier kring olika delmoment samt en skriftlig rapport och muntlig slutredovisning.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 30hp

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • RED1 - Redovisning, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Monika Olsson <monika.olsson@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.