MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö 6,0 hp

Thermal Comfort and Indoor Climate

Kursen ges på engelska.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  61089

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Joachim Claesson <joachim.claesson@energy.kth.se>

 • Lärare

  Joachim Claesson <joachim.claesson@energy.kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TSUEM åk 1 och TIEEM åk 1.

 • Del av program

Lärandemål

Efter fullgången kurs skall studenten förstå effekterna av värme och ventilation på luftkvalité inomhus samt på termisk komfort, men också implikationer av energy management i bebyggelse. Vidare skall studenten kunna:

 • konstruera HVAC-system,
 • bedöma byggnadens energianvändning,
 • vara bekant med kommersiellt tillgängliga datorverktyg

Kursens huvudsakliga innehåll

För att möta kursmålen kring hur värme och ventilation påverkar inomhusluftens kvalité och termisk komfort analyseras dessa mot bakgrund av det mänskliga behovet. Metoder för att utvärdera termisk komfort och inomhusklimat presenteras för varierande verksamheter i byggnaden. Faktorer som påverkar luftkvalitéen diskuteras. Vidare diskuteras acceptabla nivåer för olika föroreningar samt ventilationsbehov och effektivitet diskuteras mot bakgrund av koncentrationsnivåer och intern värmeutveckling.

Dimensionering och utvärdering av vätskeburna och luftburna system gås igenom ingående, med tillhörande komponenter. Fördelning av ventilationsluft i den ockuperade zonen diskuteras ingående. Transmissionsförluster och fukttransport i byggnadsstommen gås igenom som bakgrund för den i kursen senare utvärdering av beräkningar kring uppvärmnings- och kylbehov. Både topplast (effektbehov) och årligt (energibehov) behov diskuteras i detalj. För att beräkna kyllastbehov behövs även information kring solinstrålning som även diskuteras i detalj. Kursen avslutas sedan med en kort introduktion till ”commissioning” och ”energy management” av byggnader.

Dessutom ingår i kursen ett antal inlämningsuppgifter på relevanta delar, introduktion av kommersiellt tillgängliga verktyg relevanta avseende kursens innehåll, studiebesök och laboration

Behörighet

MJ2407 Uthållig Energianvändning, 6 hp eller motsvarande

SG1220 Strömningsmekanik, 6hp eller motsvarande

MJ1401 Värmetransporter, 6 hp eller motsvarande

MJ1112 Tillämpad Termodynamik, 9 hp eller motsvarande

Litteratur

Utdelat föreläsningsmaterial

Examination

 • FÄL1 - Studiebesök, , betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämingsuppgfit, 3,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, , betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Ett större designprojekt, PRO1 (4.5 hp)

Två korta modelleringsövningar PRO2 (1.5 hp)

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Joachim Claesson claesson@energy.kth.se

Examinator

Joachim Claesson <joachim.claesson@energy.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4A1622 Kursen är obligatorisk för inriktningen Energianvändning.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.