MJ2472 Energiplanering och dess tillämpningar 9,0 hp

Energy Planning and Applications

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande INSTÄLLD

Lärandemål

Vid slutförande av kursen ska studenten kunna:

• Analysera och diskutera praktiska exempel av energiplanering i industriella och kommunala miljöer;

• Jämföra olika nationella karaktärsdrag inom området för energiplanering;

• Identifiera synergier mellan energisystem och andra system samt möjligheterna för att skapa eller förbättra symbiotiska relationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att ge förståelse om pågående projekter inom området energiplanering baserat på svenska erfarenheter i utvecklingen av hållbara energisystem. Kursen innehåller tre huvudaktiviteter:

- Diskussion om praktiska exempel inom energiplanering i olika sektorer och sammanhang;

- Studiebesök där studenterna kommer att få chansen att se och förstå verkliga tillämpningar av energiplanering. Besöken kan vara hos elbolag (t.ex. Fortum, Vattenfall), "Clean Tech"-bolag (t.ex. ABB), kraftvärme och Waste-to-Energy (t.ex. Högdalen), hållbara utveckling i urbana områden och smarta elnätslösningar (t.ex. Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad), användning av spillvärme i fjärrvärmenät (t.ex. SSAB), m.m.

- Tillämpning av kunskapen som studenten tagit in under kursens gång i ett specifik fall i en annan kommunal eller industriell kontext.

Behörighet

Kandidatexamen eller minst tre år grundutblidning i för kursen relevanta ämnen.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Definieras i linje med projektuppgiften.

To be defined in line with the project assignment,

Examination

 • INL1 - Skriftlig analys, 2,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Beskrivning av fallstudie, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Skriftlig slutrapport och presentation, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Energiteknik

Examinator

Semida Silveira <semida.silveira@energy.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.