ML1203 Energiteknik 6,0 hp

Energy Technology

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • beskriva och förklara energitekniska begrepp
 • visa färdighet i strömningslära, hydromekanik och värmeöverföring
 • förklara och beskriva metoder för omvandling mellan olika energiformer
 • beräkna värmeflöden i olika media
 • utföra beräkningar på strömningsmaskiner, som till exempel pumpar och fläktar
 • exemplifiera olika metoder för energilagring
 • skissa och tolka tillståndsdiagram
 • redogöra för olika energiresurser ur ett samhällsperspektiv
 • tillämpa verkningsgradsbegreppet i olika energiprocesser

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Olika energiformer
 • Arbete och förluster
 • Strömningslära
 • Hydrostatik
 • Bernoullis ekvationer
 • Termodynamik
 • Turbomaskiner
 • Värmeöverföring
 • Fläktar och pumpar
 • Förbränningsteknik
 • Värme- och kylprocesser
 • Tillståndsdiagram
 • Verkningsgrader
 • Energilagringsmetoder

Kursupplägg

Lektioner
Laborationer

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

ML1101 Mekanik ak eller motsvarande
ML1000 Matematik för ingenjörer eller motsvarande

Litteratur

G. Dahlvig: Energi, faktabok

Kursbunt

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen
Godkända laborationer

Se kurs-PM

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Sten Wiedling <wie@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.