ML1301 Programmering fortsättningskurs 7,5 hp

Object Oriented Programming

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen skall ge goda kunskaper i syntax och teknik vid objektorienterad programmering samt ge en introduktion till objektorienterad design.

För godkänt betyg skall studenten:

 • Kunna redogöra för de olika faserna i objektorienterad programutveckling
 • Utifrån ett enkelt problemområde kunna skapa en objektorienterad modell med klasser med klart avgränsade uppdrag samt relationer mellan dessa, som kan användas för att implementera en applikation
 • Kunna beskriva lösningen med hjälp av klassdiagram enligt UML el liknande.
 • Skapa klasser som, där så är möjligt, kan återanvändas i liknande sammanhang

För godkänt betyg skall studenten dessutom kunna:

 • Använda sig av en utvecklingsmiljö för att skriva, felsöka och exekvera objektorienterade program
 • Skriva välstrukturerade program med väl avgränsade klasser, som är lätta att underhålla och vidareutveckla
 • Använda sig av arv, och beroende på programmeringsspråk, interfaces för att utöka klassers funktionalitet
 • Skriva polymorf kod som kan exekveras för flera olika subtyper
 • Hantera undantag (exceptions) på lämplig nivå i programmet
 • Använda sig av strömmar för att läsa från/skriva till olika typer av källor/mål
 • Skriva enkla program för parallella aktiviteter (trådar), samt kunna redogöra för problem som kan uppstå vid parallella aktiviteter
 • Skriva applikationer med händelsestyrda grafiska gränssnitt med enklare tillämpningar av mönstret model-view-controller

För högre betyg skall studenten kunna:

 • Bearbeta programmeringsuppgifter med större komplexitet ifråga om de sex avslutande punkterna i ovanstående stycke, innefattande objektorienterad analys, design och implementering

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Abstrakta datatyper, inkapsling, återanvändning
 • Utvecklingsmiljö
 • Programspråkets grundstrukturer, inbyggda datatyper
 • Klasser och objekt, arv, polymorfism
 • Objektorienterad programutveckling: analys, design och implementering
 • Klassdiagram och relationer i t ex uml
 • Undantag
 • Strömmar
 • Trådar
 • Grafiska gränssnitt och händelsehantering

Behörighet

Goda kunskaper i grundläggande programmering, t ex kursen ML1300/HI1900/6S2950 Programmering, grundkurs

Litteratur

KSierra K & Bates B, Head First Java 2nd ed. O´Reilly 2005.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen
Tentamen innehåller både teoretiska och praktiska moment.
Godkända laborationer.
Slutbetyget grundas på samtliga moment. Betygsskalan A-F.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Övrig information

Tidigare kursnummer: HI1001/6S3001

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.