Hoppa till huvudinnehållet

ML1600 Introduktion till industriell teknik och produktionsunderhåll 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ML1600 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•    Kursen ger grundläggande kunskaper om hur industriell produktion fungerar, med särskilt fokus på industriellt underhåll och driftsäkerhet
•    Studiebesök i produktionsindustri och kontakt med verksamma ingenjörer
•    redogöra för vad en underhållsingenjör arbetar med
•    introduktion till hållbarhet, definitioner och centrala grundläggande begrepp
•    diskutera hållbar utveckling inom några tekniska områden ur ett introducerande perspektiv

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

•    redogöra för grundläggande begrepp inom industriell produktion
•    förklara grundläggande principer för industriellt underhåll och driftsäkerhet
•    redogöra på grundläggande nivå för begreppen ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling ur ett ingenjörsperspektiv

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas tio veckor före start.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ANN1 - Hållbar utveckling, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1600

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd