Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ML1619 Industriellt underhåll och driftsäkerhet 9,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Anmälningskod

50063

Rubriker med innehåll från kursplan ML1619 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

-          Kursen ger grundläggande kunskaper inom industriellt underhåll och driftsäkerhet

-          Kursen ger fördjupade kunskaper inom industriell teknik och produktion, industriella tillverkningsmetoder och industriell materiallära, samt inom hållbar utveckling för industriell produktion

-          Introduktion till hur tekniska produktionssystem kan analyseras, värderas och förbättras utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

-          Systemintroduktion, detaljmodellering och sammanställningsmodellering i ett modernt 3D-CAD-system, inklusive dokumentation av detalj- och sammanställningsritningar

-          Introduktion till teknisk programmering, PLC och mikrodatorer

-          Undersöka aspekter kring industriell produktion, underhåll och driftsäkerhet

-          Introduktion av en projektarbetsmodell, grupparbete och grundläggande projketkunskaper

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1 .      redogöra för grundläggande principer för industriellt underhåll och driftsäkerhet

2.      redogöra för och använda hållbarhetsrelaterade begrepp och verktyg utifrån olika modeller, perspektiv och definitioner (t.ex. Agenda 2030, cirkulär ekonomi och klimatmodellering)

3 .      identifiera och redogöra för säkerhetsaspekter och risker för drift av tekniska produktionssystem

4.       beskriva, jämföra och analysera tekniska lösningar i produktionssystem utifrån miljöbelastning och hållbarhet

5.       välja lämpliga tillverkningsmetoder i sitt sammanhang och ha förståelse vilka möjligheter och begränsningar de har

6.     dra slutsatser och argumentera för hur och av vilka material befintliga produkter är tillverkade samt förklara hur miljö- och ekonomiska aspekter påverkat detta

7.      självständigt och på ett strukturerat sätt skapa parametriserade detaljmodeller, sammanställningsmodeller av detaljmodeller, mekanismmodeller med animering, enkla måttsatta detaljritningar, samt sammanställningsritningar med sprängskiss och stycklista, i ett modernt CAD-system

8 .     genomföra enklare programmering och styrning av mikrodator/PLC

9.      genomföra ett självständigt projektarbete i grupp, som resulterar i ett fungerande tekniskt system; i detta ingår även att kunna planera ett projektarbete och genomföra/följa upp en projektplan

10.     återge och beskriva ett projektarbete i en skriftlig rapport samt skapa presentationsunderlag och redovisa muntligen inför grupp

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration 1, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • LAB2 - Laboration 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB3 - Laboration 3, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM2 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jon-Erik Dahlin