ML2100 Lean produktframtagning 9,0 hp

Lean Product Realization

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Kursnivå (A-D)

 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska deltagarna kuna

 • redogöra för grunderna i lean-systemet, samt kunna beskriva likheter och skillnader mellan TPM, TQM, Lean
 • redogöra för likheter och skillnader mellan traditionell och lean produktutveckling
 • själva kunna anpassa sitt ledarskap utifrån de krav som ställs från lean-systemet
 • beskriva de verktyg och metoder som används vid strävan mot lean produktframtagning
 • tillämpa ett urval av dessa verktyg och metoder vid utvärdering och utformning av resurseffektiva produktframtagningssystem
 • utifrån givna praktiska förutsättningar utarbeta lösningar som eliminerar/minskar slöseri
 • ta fram förslag på lämplig layout för olika typiska produktionsfall
 • organisera och driva enklare förbättringsarbete

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Vad är ursprunget till lean? Historiska reflektioner.
 • Systemtänkande
 • Lean, TPM, TQM, vad är vad och hur hänger de olika begreppen ihop?
 • Värderingar, principer, visioner och mål: Företagets produktionssystem
 • Träning i kommunikation, samverkan och problemlösning för att effektivare genomföra förändringsarbete i en organisation
 • Flöde och förbrukningsstyrd produktion
 • Normalläge och standarder
 • Processledning, projektarbete, kvalitetsverktyg
 • Förbättringsarbete, PDCA, problemlösning och lärande
 • Värdeflödesanalys
 • 5S, SMED, daglig styrning, visualisering, standardiserat arbetssätt, layout med mera (metoder och verktyg).

Kursupplägg

Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, samt analyser av verksamheter med utgångspunkt i lean-tänkandet. I syfte att fördjupa kunskaperna får kursdeltagarna individuella hemuppgifter mellan kurstillfällena. Fortlöpande genom kursen löper också ett projekt där deltagarna i grupp analyserar ett valt fördjupningsområde inom produktion eller produktutveckling.

Kursen avslutas med en tentamen.

Behörighet

För behörighet fordras Högskoleingenjörs- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom maskinteknik eller mosvarande med kunskaper i produktionsteknik.

Vidare grundläggande kunskaper inom produktion och konstruktion.

Litteratur

Liker, J., Meier, D., The Toyota Way Fieldbook, McGraw Hill (2006) ISBN 0-07-144893-4

Bicheno, J., Ny verktygslåda för lean, Revere AB (2009) ISBN 978-91-631-9548-8

Kennedy, M., Harmin, K., Minnock, E., Ready Set Dominate, Oaklea Press (2008)

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2 hp; betygsskala P/F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3 hp; betygsskala P/F
 • TEN1 - Tentamen, 4 hp; betygsskala A, B, C, D, E, Fx, F

Krav för slutbetyg

 • Godkända inlämningsuppgifter (INL1)
 • Godkänd projektuppgift (PRO1)
 • Godkänd tentamen (TEN1)

Slutbetyget baseras på samtliga moment.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT2010.