SD2510 Experimentella metoder för biobaserade material 7,0 hp

Experimental Methods for Biobased Materials

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen består av fyra omfattande laborationer där man framställer biobaserade material, analyserar deras struktur och mäter fysikaliska egenskaper. Laborationerna förutsätter litteraturstudier, tillämpning av teoretiska samband vid dataanalys och resulterar i kvalificerade rapporter.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

- tillverka biobaserade material

- framställa prover och använda mikroskopi för att bestämma mikrostruktur, och tillämpa bildanalys för att kvantifiera den strukturen

- framställa prover för mekanisk provning, genomföra provningen och analysera resultaten med lämplig teori

- framställa prover för fuktexperiment och analysera resultaten med lämplig teori

- genomföra koncisa litteraturstudier baserade på vetenskapliga artiklar

- skriva tekniska rapporter i vetenskaplig stil

Kursens huvudsakliga innehåll

Framställning av biokompositmaterial, flödesfenomen. Mikroskopi och bildanalys av biokompositmaterial, vikts- och volymsfraktion, fiberarkitektur. Mekaniska egenskaper hos biobaserade material, anisotropi. Fuktabsorption (kinetik) och svällning hos biobaserade material.

Behörighet

SD2500 eller SD2505 eller fördjupningsarbete lättkonstruktioner eller hållfasthetsteknik eller motsvarande.

Litteratur

Carlsson and Pipes, ”Experimental mechanics of composites”

Artiklar från vetenskapliga tidskrifter.

Examination

 • LAB1 - Materialframställning, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Materialanalys, 2,0, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Experimentell mekanik, 2,0, betygsskala: P, F
 • LAB4 - Fuktmekanik, 2,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Fyra godkända labrapporter.

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Lars Berglund <blund@kth.se>

Påbyggnad

Förpackningsmaterial.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.