Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2707 Marin innovation 5,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SD2707 (HT 2010–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs behandlar den tidiga designfasen för marina system och de ingenjörsfärdigheter som behövs i denna, som till exempel konceptgenerering, formulering och utvärdering av funktionella krav, och modellering.Kursen genomförs i form av föreläsningar och projektarbete såväl individuellt som i grupp och vid ett antal gästföreläsningar ger representanter från den marina industrin exempel på verkliga utvecklingsprocesser.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska du kunna:

  • aktivt bidra i den tidiga designfasen i ett marint utvecklingsprojekt,
  • formulera och använda designspiralen som ett verktyg vid nyutveckling av ett tekniskt system,
  • modellera funktion och prestanda för ett marintekniskt system i ett tidigt designskede,
  • utvärdera modelleringsresultat i förhållande till funktionella krav och gjorda förenklingar och antaganden,
  • kommunicera ingenjörsarbete och resultat på mottagarens villkor vad gäller nivå, förväntningar och behov.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basprogram T, M, P, F eller motsvarande samt kursen Lättkonstruktioner eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ej fastställd.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ÖVN1 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

ÖVN1 - Övningsuppgifter, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter (ÖVN1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2707

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Rosén (aro@kth.se)