Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2810 Aeroelasticitet 9,0 hpAdministrera Om kursen

Då ett flygplan utsätts för aerodynamiska krafter kan dess elastiska deformation ge upphov till en rad olika effekter som är kritiska för flygsäkerheten. Det här är en introduktionskurs i ämnet som fokuserar på en god förståelse av centrala aeroelastiska fenomen, samt metoder för aeroelastisk analys.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2810 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen baseras på en problemställning där en elastisk vindtunnelmodell används för att förstå aeroelastiska fenomen och utveckla aeroelastisk analys.  Speciellt behandlas analys av aeroelastisk deformation, divergens, fladder och rodereffektivitet baserat på finit-element analys och potentialströmningsmetodik. För att skapa en naturlig och kreativ lärandemiljö i kursen används ett upplägg baserat på kamratlärande (peer learning). Du kommer därför att ingå i en lärandegrupp som träffas regelbundet för att diskutera omkring olika delar av kurslitteraturen, och besluta om frågeställningar som behöver diskuteras i mer detalj i kursen. Det tekniska arbetet består främst av att utveckla en aeroelastisk analys i Matlab som sedan jämförs med experimentella resultat från ett vindtunnelprov. Slutligen ställs du inför en mindre projektuppgift där du skall utföra och dokumentera en preliminär aeroelastisk analys av en flygplansstruktur.

Lärandemål

De övergripande målen är att du efter denna kurs skall kunna:

 • förklara hur de aeroelastiska fenomenen fladder, divergens och roderreversering uppstår och påverkar flygplanets prestanda,
 • formulera aeroelastiska rörelseekvationer och använda dessa för att härleda centrala relationer för aeroelastisk analys,
 • utföra en preliminär aeroelastisk analys av en långslank flygplansvinge i lågfartsområdet, samt
 • förklara under vilka förutsättningar en aeroelastisk analys kan förväntas ge användbara resultat. 

Utöver målen för dina tekniska kunskaper och färdigheter så har kursen också en målsättning att förbättra din förmåga att

 • lära dig ett nytt ämne tillsammans med andra,
 • angripa och lösa ett komplext ingenjörsproblem,
 • presentera dina resultat och slutsatser på ett effektivt sätt, samt
 • granska och ge återkoppling på arbete utfört av en kollega.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SD2411 Lättkonstruktioner och FEM samt SD2805 Flygmekanik eller tillåtelse från kursansvarig.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Borglund D. and Eller D., Aeroelasticity of Slender Wing Structures in Low-Speed Airflow. Lecture Notes, KTH Farkost & Flyg.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1; 3 hp)
Muntlig tentamen (TEN1; 3 hp)
Godkänt projektarbete (PRO1; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ulf Ringertz

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2810

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ulf Ringertz (rzu@kth.se)