SE1128 Hållfasthetslära för konstruktion 6,0 hp

Solid Mechanics for Machine Design

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen gavs sista gången VT10. Den ersätts till del av SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM som ges från och med HT10.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT15.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Under kursen ska deltagarna tillägna sig kunskaper och färdigheter så att de efter genomgången kurs kan:

 • dimensionera mekaniska system mot statiska och dynamiska laster,
 • vid cykliska laster, utföra utmattningsdimensionering både avseende totalt liv och skadetålighet,
 • ingenjörsmässigt hantera utmattning med fleraxlig påkänning och variabel amplitud,
 • bestämma egenskaper hos diskreta dynamiska system,
 • beskriva modal analys för diskreta system med flera frihetsgrader,
 • bestämma spänningar och töjningar för enkla system med tidsberoende material,
 • beskriva hur elastomerers mekaniska egenskaper ska hanteras,
 • välja material utifrån skador och konstitutivt beteende och
 • utforma konstruktioner utifrån hållfasthetstekniska aspekter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Dimensionering av komponenter, system och produkter både mot haveri och för funktion. Påkänningar och deformationer bestäms och jämförs med funktionskrav och haverikriterier. Undersökning av systemens dynamiska beteende, tidsvariabla påkänningar och störningar. Vidare ges kunskaper om skademekanismer, materialbeteende och materialval samt färdighet att tillämpa kunskaperna på mekaniska system.

Behörighet

Grundkurs i hållfasthetslära motsvarande SE1010 Hållfasthetslära gkMPT, SE1020 Hållfasthetslära gkBD, SE1012 Hållfasthetslära gkIPI eller SE1055 Hållfasthetslära gkF. Vidare skall kursdeltagaren ha genomfört kursen FEM för ingenjörstillämpningar (SE1025).

Litteratur

F. Nilsson (redaktör), Kurspärm Hållfasthetslära för konstruktion, 2007

Bengt Sundström (redaktör), Handbok och formelsamlig i hållfasthetslära, 2:a upplagan, Institutionen för hållfasthetslära, KTH, 2005.

Per-Lennart Larsson och Ragnar Lundell (redaktörer), Exempelsamling i hållfasthetslära, 5:e upplagan, Institutionen för hållfasthetslära, KTH, 2004.

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1, 4 hp)
Hemuppgifter (HEM1, 2 hp)

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Bo Alfredsson <alfred@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.