SE2122 Tillämpad solidmekanik 9,0 hp

Applied Solid Mechanics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen ersätts av SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM från och med HT10.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT15.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna
- redogöra för de grundläggande antaganden som görs inom teorier som vanligen används för att analysera skivor, plattor, skal och kontaktproblem.
- förklara innebörden av dessa antaganden.
- formulera styrande ekvationer och randvillkor generellt för kvasistatiska flerdimensionella elastiska problem.
- lösa enklare kvasistatiska flerdimensionella elastiska problem m.h.a. analytiska metoder.
- använda ett kommersiellt finit elementprogram för att lösa avancerade
flerdimensionella elastiska problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger kunskap om allmän flerdimensionell elasticitetsteori, särskilt med tillämpningar på skivor, plattor, skal och kontaktproblem. Kursen ger förmåga att använda kunskaperna vid konstruktions- och dimensioneringsarbete, speciellt genom utnyttjande av finit elementmetodik (FEM).

Behörighet

Kursens uppläggning förutsätter att kunskaper motsvarande innehållet i grundkurserna SE1010 Hållfasthetslära gkMPT, SE1020, Hållfasthetslära gkBD eller SE1055 Hållfasthetslära gkF har inhämtats. För teknologer från B, M och T förutsätts även att innehållet i kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar.

Litteratur

Liu, G.R. and Quek, S.S., The finite element method, Butterworth-Heinemann, 2003.

Larsson, P.-L. och Storåkers B. Exempelsamling i elasticitetsteori, Hållfasthetslära, KTH, 2002.

Formelsamling i Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, KTH, 2004.

Strifors, H. Elasticitetsteori, Hållfasthetslära, KTH.

Larsson, P.-L. och Storåkers B., Introduktion till kontaktmekanik och ickelinjär elasticitetsteori, Hållfasthetslära, KTH, 2002.

Examination

  • LAB1 - Datorlaborationer, 1,5, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp)
Laboration (LAB1; 1,5 hp)
Projektuppgift (PRO1; 3 hp)

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Per-Lennart Larsson <plla@kth.se>

Påbyggnad

Högre kurser i hållfasthetslära.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.