SE2125 Hållfasthetsteknisk dimensionering 9,0 hp

Solid Mechanics Modelling for Design

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Byter kursnummer till SE2135 och ges i den formen nästa gång HT2011.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT15.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

- identifiera de krav som ställs på konstruktioner och komponenter, vad avser mekaniska egenskaper

- redogöra för noggrannheten hos uppmätta variabler och använda detta för att välja lämplig analysmetod

- beskriva idén med en mängd dimensioneringsmetoder

- beskriva detaljer för några utvalda dimensioneringsmetoder

- förklara begränsningar och approximationer för de modeller som används

- dimensionera strukturer, speciellt komponenter, både med hjälp av semianalytiska uppskattningar och med detaljerad FE-analys

- ta fram tekniska rapporter med dimensioneringsunderlag som kan användas vid produktutveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger kunskap om konstruktioners mekaniska funktionssätt och hur tillförlitliga de är. Kursen handlar främst om komponenternas styrka (statisk eller vid utmattning), men även andra dimensioneringsorsaker ingår. Efter kursen skall deltagaren kunna bidra med hållfasthetstekniskt kunnande i industriellt produktutvecklingsarbete.

Behörighet

Kursens uppläggning förutsätter att kunskaper motsvarande innehållet i grundkurserna SE1010 Hållfasthetslära gkMPT, SE1012, Hållfasthetslära gkIPI, SE1020, Hållfasthetslära gkBD eller SE1055 Hållfasthetslära gkF, och SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar är bekant. Kursen SE2122 Tillämpad solidmekanik rekommenderas starkt.

Litteratur

Särtryck som delas ut vid kursstart.

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarium, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Projekt (PROJ, 6 hp)
Aktivt deltagande i seminarier (SEM1, 3 hp)

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Mårten Olsson <mart@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.