SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp

Differential Equations I

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Grundläggande kurs om differentialekvationer samt Fourierserier och Laplacetransformer.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Matematik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • använda begreppsbildning, satser och metoder för att lösa, och presentera lösningar till, problem inom delar av teorin för differentialekvationer beskriven av kursinnehållet;
 • läsa och tillgodogöra sig matematisk text.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Första ordningens ordinära differentialekvationer: grundläggande teori och begreppsbildning, separabla och linjära ekvationer, modellering.
 • Linjära ordinära differentialekvationer av högre ordningen och system av linjära ordinära differentialekvationer: grundläggande teori, hitta lösningar i specifika fall, i synnerhet fallet med konstanta koefficienter, diskussion av egenskaper hos lösningar.
 • Autonoma system: grundläggande begreppsbildning, stationära lösningar och deras stabilitet, tillämpningar på dynamiska system samt modellering.
 • Integraltransformer: Laplace- och Fourier-transformer, samt deras tillämpningar på differentialekvationer.
 • Introduktion till partiella differentialekvationer: lösningar av klassiska randvärdesproblem.

Behörighet

Slutförd kurs SF1626 Flervariabelanalys eller SF1674 Flervariabelanalys.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, eventuellt med möjlighet till kontinuerlig examination. 

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Pär Kurlberg (kurlberg@kth.se)

Examinator

Kurt Johansson <kurtj@kth.se>

Pär Kurlberg <kurlberg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.