Hoppa till huvudinnehållet

SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp

Grundläggande kurs om differentialekvationer samt Fourierserier och Laplacetransformer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SF1633 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Första ordningens ordinära differentialekvationer: grundläggande teori och begreppsbildning, separabla och linjära ekvationer, modellering.
 • Linjära ordinära differentialekvationer av högre ordningen och system av linjära ordinära differentialekvationer: grundläggande teori, hitta lösningar i specifika fall, i synnerhet fallet med konstanta koefficienter, diskussion av egenskaper hos lösningar.
 • Autonoma system: grundläggande begreppsbildning, stationära lösningar och deras stabilitet, tillämpningar på dynamiska system samt modellering.
 • Integraltransformer: Laplace- och Fourier-transformer, samt deras tillämpningar på differentialekvationer.
 • Introduktion till partiella differentialekvationer: lösningar av klassiska randvärdesproblem.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • använda begreppsbildning, satser och metoder för att lösa, och presentera lösningar till, problem inom delar av teorin för differentialekvationer beskriven av kursinnehållet;
 • läsa och tillgodogöra sig matematisk text.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs SF1626 Flervariabelanalys eller SF1674 Flervariabelanalys.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, eventuellt med möjlighet till kontinuerlig examination. 

Möjlighet till komplettering

Betyget Fx kan kompletteras till betyg E.

Möjlighet till plussning

På grund av den rådande situationen erbjuds inte plussning för närvarande.

Examinator

Profile picture Pär Kurlberg

Profile picture Kevin Schnelli

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1633

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Pär Kurlberg (kurlberg@kth.se)