Hoppa till huvudinnehållet

SF1841 Optimization 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SF1841 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examples of applications and modelling training. Basic concepts and theory for optimization, in particular theory for convex problems. Some linear algebra in R^n, in particular bases for the four fundamental subspaces corresponding to a given matrix, and LDLT-factorization of a symmetric definite matrix. Linear optimization, including duality theory. Optimization of flows in networks. Quadratic optimization with linear constraints. Linear least squares problems, in particular minimum norm solutions. Unconstrained nonlinear optimization, in particular nonlinear least squares problems. Optimality conditions for constrained nonlinear optimization, in particular for convex problems. Lagrangian relaxation.

Lärandemål

The overall purpose of the course is that the student should get well acquainted with basic concepts, theory, models and solution methods for optimization. Further, the student should get basic skills in modelling and computer based solving of various applied optimization problems.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Allmänt:

Grundläggande behörighet samt Engelska B. Dessutom 28 hp inom matematik.

Mer precist för KTH-studenter:

Avklarade kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra, differentialekvationer, matematisk statistik, numerisk analys.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Linear and Nonlinear Programming by Nash and Sofer, McGraw-Hill, and some lecture notes.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Examination, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

A written examination (TEN1; 6 hp). Optional homeworks give credit points on the exam.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1841

Ges av

Huvudområde

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

SF2812, SF2822.

Övrig information

SF1841 är numera identisk med SF1811, med gemensam undervisning och examination.