SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp

Probability Theory and Statistics

Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli väl förtrogen med grundläggande begrepp, teori, modeller och lösningsmetoder inom sannolikhetsteori och statistisk inferens.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Kursnivå (A-D)

  C
 • Huvudområde

  Matematik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT17 CENMI, CMETE för programstuderande

HT17 CFATE m.fl. för programstuderande

HT17 CINTE för programstuderande

HT17 CINEK m.fl. för programstuderande

HT17 TCOMK för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT17 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50531

 • Kursen startar

  2017 vecka: 35

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 43

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Kista

 • Antal föreläsningar

  16 (preliminärt)

 • Antal övningar

  15 (preliminärt)

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Salah Eddine Choutri <choutri@kth.se>

 • Lärare

  Salah Eddine Choutri <choutri@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast TCOMK Åk 3

VT18 CDATE2 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  VT18 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60398

 • Kursen startar

  2018 vecka: 12

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

  16 (preliminärt)

 • Antal övningar

  15 (preliminärt)

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Björn-Olof H G Skytt <bos@kth.se>

 • Lärare

  Björn-Olof H G Skytt <bos@kth.se>

VT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  VT18 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60400

 • Kursen startar

  2018 vecka: 3

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 11

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

  16 (preliminärt)

 • Antal övningar

  15 (preliminärt)

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Björn-Olof H G Skytt <bos@kth.se>

 • Lärare

  Björn-Olof H G Skytt <bos@kth.se>

VT18 CTFYS, CMEDT för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  VT18 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60401

 • Kursen startar

  2018 vecka: 12

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

  16 (preliminärt)

 • Antal övningar

  15 (preliminärt)

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Tetyana Pavlenko <pavlenko@kth.se>

 • Lärare

  Tetyana Pavlenko <pavlenko@kth.se>

VT17 CTFYS1CMEDT för programstuderande

VT17 CDATE2 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

 • konstruera elementära statistiska modeller för experiment
 • beskriva standardmodeller och redogöra för tillämpbarheten för dessa i givna exempel
 • definiera och beräkna sammanfattande beskrivande storheter för statistiska fördelningar och datamängder såsom läges-, spridnings- och beroendemått
 • med standardmetoder såsom Maximum-likelihhodmetoden och minsta-kvadratmetoden utveckla skattningar för storheter och kvantifiera osäkerheten i dessa skattningar, till exempel med felfortplantningsformler och konfidensintervall
 • värdera och jämföra skattningar bland annat med hänsyn till egenskaper såsom väntevärdesriktighet och effektivitet
 • analysera hur mätosäkerhet påverkar slutsatser och kvantifiera risker och felsannolikheter i statistisk hypotesprövning

För att uppnå högsta betyg förväntas studenten dessutom kunna följande:

 • Kombinera samtliga ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande begrepp såsom sannolikhet, betingad sannolikhet och oberoende händelser. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler, i synnerhet endimensionella stokastiska variabler. Läges-, spridnings- och beroendemått för stokastiska variabler och datamängder. Vanliga fördelningar och deras modellsituationer, bland annat normalfördelningen, binomialfördelningen och poissonfördelningen. Centrala gränsvärdessatsen och stora talens lag.

Beskrivande statistik.

Punktskattningar och generella skattningsmetoder såsom Maximum-likelihoodmetoden och Minsta-kvadratmetoden. Allmänna konfidensintervall men speciellt konfidensintervall för väntevärde och varians i normalfördelning. Konfidensintervall för andelar och skillnad i väntevärden och andelar.

Hypotesprövning. Chi2-test av fördelning, homogenitetstest och kontigenstabeller. Linjär regression.

Behörighet

Grundläggande differential- och integralkalkyl.

Litteratur

Blom m.fl. Sannolikhetslära och statistikteori med tillämpningar, Studentlitteratur

Kursmaterial från matematiska institutionen.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen.

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Thomas Önskog (onskog@kth.se)

Examinator

Camilla Johansson Landén <landen@kth.se>

Thomas Önskog <onskog@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT2007.
Examinationsinformation giltig från och med HT2007.