SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp

Biomechanics of Human Movement

Kursen fokuserar på anatomin och fysiologin för det mänskliga muskulära kraftsystemet, sedan på biomekaniska tillämpningar rörande människans rörelser. Fundamentala aspekter på muskelfysiologi, anatomi och behandling samt muskelmodellering täcks först. Från denna grund fokuserar kursen på metoder för analys av biomekaniska problem, inkluderande kinematik och kinetik för rörelse och muskelkrafter. Slutligen tas relevanta aspekter upp som fordrar sådn analys, med viss tonvikt på gång. Tonvikt läggs på analys, tolkning och kritisk utvärdering av resultat.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

After the course, the student should be able to:

 • Apply principles of classical mechanics to the study of human motion
 • Describe motion with precise, well-defined mechanical and anatomical terminology
 • Describe the internal and external forces acting on the body during typical human activities
 • Understand how muscle actions control movements
 • Model muscle activation and movement
 • Understand the methods and limitations of different experimental and analytical techniques used

Kursens huvudsakliga innehåll

The course focuses first on the anatomy and physiology of the human muscle-force system, then on biomechanical applications involved in human movement.  Fundamental topics of muscle physiology, anatomy, and treatment, and muscle modeling will be covered first.  From this foundation, the course will focus on methods to analyze biomechanical problems, including kinematics and kinetics of movement and the muscle force system.  Finally, relevant topics requiring such analyses will be discussed, with some emphasis on walking.  Emphasis is placed on analysis, interpretation and critical evaluation of results.

Kursupplägg

Lectures, discussions, data collection at a motion analysis laboratory, computer labs, project presentations and reports.

Behörighet

Mechanics I and II, or corresponding courses.

Rekommenderade förkunskaper

Mekanik I och II eller motsvarande.

Litteratur

Biomechanical Basis of Human Movement av Joseph Hamill

 • ISBN10:1451194048
 • ISBN13:9781451194043

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

The course grade is based on 5 at-home group assignments and 1 at-home group final project.  Some of these are presented orally and some in written form.

Krav för slutbetyg

All projects must be completed satisfactorily.

Ges av

SCI/Mekanik

Kontaktperson

Lanie Gutierrez-Farewik

Examinator

Elena Gutierrez Farewik <lanie@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.