Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp

Kursen fokuserar på anatomin och fysiologin för det mänskliga muskulära kraftsystemet, sedan på biomekaniska tillämpningar rörande människans rörelser. Fundamentala aspekter på muskelfysiologi, anatomi och behandling samt muskelmodellering täcks först. Från denna grund fokuserar kursen på metoder för analys av biomekaniska problem, inkluderande kinematik och kinetik för rörelse och muskelkrafter. Slutligen tas relevanta aspekter upp som fordrar sådn analys, med viss tonvikt på gång. Tonvikt läggs på analys, tolkning och kritisk utvärdering av resultat.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Målgrupp

TTEMM, CMEDT/TMLEM samt öppen för andra program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, idrottsteknologi, åk 1, Obligatorisk

Masterprogram, innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö, åk 1, Valfri

Masterprogram, marina system, åk 2, Villkorligt valfri

Masterprogram, medicinsk teknik, åk 2, DATV, Villkorligt valfri

Masterprogram, medicinsk teknik, åk 2, FYSK, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, Valfri

Perioder

P2 (7,0 hp)

Varaktighet

2023-10-30
2024-01-15

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Anmälningskod

50892

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Kontaktperson

Elena Gutierrez Farewik (lanie@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SG2804 (VT 2022–VT 2024) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course focuses first on the anatomy and physiology of the human muscle-force system, then on biomechanical applications involved in human movement.  Fundamental topics of muscle physiology, anatomy, and treatment, and muscle modeling will be covered first.  From this foundation, the course will focus on methods to analyze biomechanical problems, including kinematics and kinetics of movement and the muscle force system.  Finally, relevant topics requiring such analyses will be discussed, with some emphasis on walking.  Emphasis is placed on analysis, interpretation and critical evaluation of results.

Lärandemål

After the course, the student should be able to:

  • Apply principles of classical mechanics to the study of human motion
  • Describe motion with precise, well-defined mechanical and anatomical terminology
  • Describe the internal and external forces acting on the body during typical human activities
  • Understand how muscle actions control movements
  • Model muscle activation and movement
  • Understand the methods and limitations of different experimental and analytical techniques used

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Mechanics I and II, or corresponding courses.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Mekanik I och II eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

The course grade is based on 5 at-home group assignments and 1 at-home group final project.  Some of these are presented orally and some in written form.

Övriga krav för slutbetyg

All projects must be completed satisfactorily.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elena Gutierrez Farewik (lanie@kth.se)