SH2702 Reaktorteknologi 8,0 hp

Nuclear Reactor Technology

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursens mål är att ge en översikt över reaktorteknologiproblem som har stor betydelse på kärnkraftssäkerhet, ekonomi och miljö. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

(a) beskriva hur ett kärnkraftverk fungera

(b) formulera, analysera och lösa enkla problem med relevans till reaktorfysik och termohydraulik

(c) redogöra för vanligt förekommande tekniska lösningar hos existerande och framtida reaktorer

(d) utföra en enkel termohydraulisk och nukleär design av en reaktorhärd

(e) reflektera över termiska marginaler i en reaktor under normal drift och under transientförlopp

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på design och analys av en reaktor med hänsyn till säkerhet, ekonomi och miljö. Exempel på ämnen som behandlas i kursen:

(1) reaktordesign och reaktoranalysprinciper

(2) härddesign, härddrift och bränsledimensionering

(3) reaktivitetsparameterar och reaktorförgiftning

(4) thermohydraulik av vattenkylda reaktorer

(5) termiska begränsningar i bränsle vid reaktordrift

(6) konstruktionsmaterial i kärnkraftanläggningar

Behörighet

Minst 120 hp inom teknik och naturvetenskap samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.
Rekommenderade förkunskaper: SH2701 eller liknande kurs.

Litteratur

Kurskompendium tillhandahålles av avdelningen för Kärnenergiteknik.

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 4,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Fyra inlämningsuppgifter (INLA, 4 hp).
En skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp).

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Henryk Anglart, henryk@kth.se

Examinator

Henryk Anglart <henryk@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2009.