SH2702 Reaktorteknologi 8,0 hp

Nuclear Reactor Technology

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen fokuserar på design och analys av en reaktor med hänsyn till säkerhet, ekonomi och miljö. Exempel på ämnen som behandlas i kursen:

(1) reaktordesign och reaktoranalysprinciper

(2) härddesign, härddrift och bränsledimensionering

(3) reaktivitetsparameterar och reaktorförgiftning

(4) thermohydraulik av vattenkylda reaktorer

(5) termiska begränsningar i bränsle vid reaktordrift

(6) konstruktionsmaterial i kärnkraftanläggningar

Lärandemål *

Kursens mål är att ge en översikt över reaktorteknologiproblem som har stor betydelse på kärnkraftssäkerhet, ekonomi och miljö. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

(a) beskriva hur ett kärnkraftverk fungera

(b) formulera, analysera och lösa enkla problem med relevans till reaktorfysik och termohydraulik

(c) redogöra för vanligt förekommande tekniska lösningar hos existerande och framtida reaktorer

(d) utföra en enkel termohydraulisk och nukleär design av en reaktorhärd

(e) reflektera över termiska marginaler i en reaktor under normal drift och under transientförlopp

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 120 hp inom teknik och naturvetenskap samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.
Rekommenderade förkunskaper: SH2701 eller liknande kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium tillhandahålles av avdelningen för Kärnenergiteknik.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INLA - Inlämningsuppgift, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Fyra inlämningsuppgifter (INLA, 4 hp).
En skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Henryk Anglart

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2702

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henryk Anglart, henryk@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.