Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SH2702 Reaktorteknologi 8,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60312

Rubriker med innehåll från kursplan SH2702 (VT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på design och analys av en reaktor med hänsyn till säkerhet, ekonomi och miljö. Exempel på ämnen som behandlas i kursen:

(1) reaktordesign och reaktoranalysprinciper

(2) härddesign, härddrift och bränsledimensionering

(3) reaktivitetsparameterar och reaktorförgiftning

(4) thermohydraulik av vattenkylda reaktorer

(5) termiska begränsningar i bränsle vid reaktordrift

(6) konstruktionsmaterial i kärnkraftanläggningar

Lärandemål

Kursens mål är att ge en översikt över reaktorteknologiproblem som har stor betydelse på kärnkraftssäkerhet, ekonomi och miljö. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

(a) beskriva hur ett kärnkraftverk fungera

(b) formulera, analysera och lösa enkla problem med relevans till reaktorfysik och termohydraulik

(c) redogöra för vanligt förekommande tekniska lösningar hos existerande och framtida reaktorer

(d) utföra en enkel termohydraulisk och nukleär design av en reaktorhärd

(e) reflektera över termiska marginaler i en reaktor under normal drift och under transientförlopp

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom teknik och naturvetenskap samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.
Rekommenderade förkunskaper: SH2701 eller liknande kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium tillhandahålles av avdelningen för Kärnenergiteknik.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INLA - Inlämningsuppgift, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Fyra inlämningsuppgifter (INLA, 4 hp).
En skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Pavel Kudinov (pkudinov@kth.se)