Hoppa till huvudinnehållet

SH2771 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SH2771 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Tillämpning av experimentella och teoretiska metoder inom rymdtekniken avsende i första hand orientering och styrning av satelliter och andra rymdsonder. System baserade på olika sensorer och korrigeringssystem behandlas. En översikt, med ett par fördjupningar, av olika drivsystem kommer att ges. Kursdeltagarna kommer att få tillämpa attitydkontroll på en mikrosatellit, inkluderande nämnda sensorer och korrigeringssystem.

Dynamic Systems Modeling - Dynamic Systems Control - Orbital Dynamics and Control - Orbital Dynamics - Orbital Maneuvers and Control - Attitude Dynamics and Control - Rotational Kinematics - Rigid Body Dynamics - Rotational Maneuvers and Attitude Control - Structural Dynamics and Control - Structural Dynamics - Attitude and Structural Control - Robust Optimal Maneuvers

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren ha goda kunskaper om hur en satellit eller annan rymdsond påverkas i sin bana, hur detta kan registreras och kontrolleras. Ett flertal olika sensorer och hur dessa kan kombineras med olika drivsystem kommer att ha diskuterats och kursdeltagaren kommer att ha fått fördjupade kunskaper inom några av dessa system och ha provat på att konstruera ett system för en mikrosatellit.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Kurser svarande mot SD2805 Flight Mechanics och SD2815 Rocket science eller med tillstånd från kursansvarig.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Exempel på lämplig kurslitteratur kommer att finnas på kursens hemsida. Standardverket är f.n.: B. Wie, Space Vehicle Dynamics and Control, AIAA Education Series, 1998.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (TEN1; 5 hp).
Projektarbete (PRO1; 4 hp) som redovisas skriftligt och/eller muntligt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Thomas Lindblad

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2771

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Thomas Lindblad, lindblad@particle.kth.se

Övrig information

Första föreläsningstillfället annonseras på kursens hemsida. Schemaläggning av resterande föreläsningar och kursaktiviteter sker efter samråd med studenterna.

Ges FFG per 1 H08.