SI1135 Klassisk fysik 6,0 hp

Classical Physics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Teknologen ska efter kursen kunna:

 • lösa enkla problem inom termodynamik samt elektromagnetisk fältteori
 • förklara fysikaliska problem, villkor och begränsningar för icke tekniskt utbildade samarbetspartners
 • göra storleksordnings- och rimlighetsuppskattningar i fysikaliska frågeställningar
 • göra datorberäkningar inom termodynamik och elektromagnetisk fältteori

Kursens huvudsakliga innehåll

Termodynamik: Carnotprocesser, temperatur och entropi. termodynamikens huvudsatser och potentialer. Grunderna för statistisk mekanik och kinetisk gasteori.

Vågrörelselära: Interferens och diffraktion. Plana och sfäriska vågor. Geometrisk optik. Lasern. Koherens.

Elektromagnetisk fältteori: Ström, spänning, resistans samt kretsteori. Elektrisk fältstyrka, potential, Coulombs lag, dielektrika, kondensatorn, elektrostatisk energi. Magnetism, magnetiska dipoler, Elektromagnetisk induktion. Maxwells ekvationer, elektromagnetiska vågor.

Behörighet

Inledande kurser i matematik och mekanik.

Litteratur

Mansfield & O'Sullivan, 'Understanding physics', Wiley, ch. 11-12 (p. 260-357),  ch. 14- 18

(p. 407-568).

Examination

 • LAB1 - Data laboration, 2,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

• LAB1 – Datorlaborationer, 2,0 hp, betygsskala: PF

• TENA - Tentamen, 4 hp, betygsskala: AF

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Examinator

Mats Wallin <wallin@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.