SI3000 Fysikens historia och kunskapsteori 5,0 hp

History of Physics and Epistemology

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen är ämnad att bibringa de studerande översiktliga kunskaper i naturvetenskapens historia med betoning på fysiken. Den vill även ge grundläggande insikter i kunskapsteori tillämpad på fysik, liksom incitament till självreflektion över den egna forskningen sedd ur ett större perspektiv.

Kursen har som framgår av titeln huvudinriktningen på fysik. I övrigt utformas kursen i förhållande till deltagarnas önskemål och intressen inom ganska vida ramar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Vetenskapsfilosofiska aspekter av fysikens idehistoria.

Kursupplägg

Kursen ges som en serie seminarieövningar där olika delar av fysikens idéhistoria belyses genom föredrag av deltagarna. De vetenskapsfilosofiska aspekterna kommer att belysas dels genom föredrag, dels genom diskussion efter varje presentation. Det behövs minst 8 deltagare för att kursen skall gå.

Behörighet

Doktorander i fysik/teoretisk fysik/tillämpad fysik och andra intresserade forskarstuderande.

Litteratur

 • A.F. Chalmers: Vad är vetenskap egentligen?, Nya Doxa (1995). (What is this thing called science?)

Övrig litteratur:

 • M.S. Longair: Theoretical concepts in physics, CUP (1984).

 • S. Sjöberg: Naturvetenskap som allmänbildning, Studentlitteratur (2000).

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänt betyg på båda momenten.

Självstudier av kursboken, 70 % närvaro vid seminarieövningarna samt presentation av ett föredrag.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Håkan Snellman

Examinator

Tommy Ohlsson <tohlsson@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.