SI3080 Beräkningsfysik 7,5 hp

Computational Physics

Simuleringsmetoder, huvudsakligen Monte Carlo och molekyldynamik.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Kursnivå (A-D)

  D
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • kunna identifiera skillnaden mellan simuleringar och andra approximativa och analytiska metoder.
 • kunna utföra simuleringar och beräkningar med några befintliga program.
 • ha tillräcklig insikt om programmens uppbyggnad för att själv kunna skriva enkla program och modifiera befintliga program.
 • kunna beskriva betydelsen och begränsningarna hos ett antal grundläggande modeller med mycket breda tillämpningar.
 • kunna kritiskt bedöma resultaten med hänsyn tagen till begränsningar hos modellerna och den statistiska naturen hos metoderna.

Kursens huvudsakliga innehåll

Monte Carlo och molekyldynamikmetoderna. Simuleringar i olika statistisk mekaniska ensembler. Fria energiberäkningar. Stokastisk dynamik. Tillämpningar på spinnsystem, vätskor, polymerer och biologiska makromolekyler.

Behörighet

Statistisk fysik, modern fysik samt viss vana vid datorer och datorprogrammering.

Litteratur

M.P. Allen and D.J. Tildesley, Computer simulations of liquids kompetterad med eget material.

Examination

Krav för slutbetyg

Datorlaborationer. Hemuppgifter.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Anatoly Belonoshko

Examinator

Anatoly Belonoshko <anatoly@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med VT2009.