SK1102 Klassisk fysik 12,0 hp

Classical Physics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

 • Teknologen ska efter kursen kunna:
 • lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält, elektriska kretsar samt mekaniska och elektromagnetiska vågor
 • förklara fysikaliska problem, villkor och begränsningar för icketekniskt utbildade samarbetspartners
 • göra storleksordnings- och rimlighetsuppskattningar i fysikaliska frågeställningar
 • använda och förstå begränsningarna i fysikaliska mätmetoder och instrument
 • i text och diagrammatiskt utvärdera och redovisa fysikaliska mätningar.

Med "fysikaliska" avses ovan den del av fysiken som ingår i kursinnehållet nedan.

Kursens huvudsakliga innehåll

Del A (Föreläsningskurs)
Experimentell metodik, den naturvetenskapliga metoden.
Kurvanpassningsmetoder, dimensionsanalys, god rapportering.
Historiskt perspektiv på fysikaliska framsteg.
Grundläggande vågbegrepp, akustik, vågor i musikinstrument.
Interferens och stående vågor.
Grundläggande och tillämpad elektrostatik.
Grundläggande och tilllämpad magnetism och elektromagnetism.
Elektriska likströms- och växelströmskretsar.
Elektromagnetiska vågen.
Geometrisk optik, kameran, projektorn, teleskopet och mikroskopet.
Interferens och diffraktion med elektromagnetiska vågor.
Polarisation.
(38 F, 20h Ö)

Del B (Laborationskurs)
Fyra laborationer genomförs med syfte att lära ut och träna:

 • mätnoggrannhet, uppläggning av försöksserie, felanalys och felpropagering, enkel rapportskrivning
 • experimentell problemlösning, förklaringsmodellers begränsade giltighet, oscilloskophantering
 • experimentell tillämpning av det teoretiska stoffet i kursen.

Vidare genomförs en mer omfattande laboration i elektrisk mätteknik.

Behörighet

Grundläggande behörighet för studier på civilingenjörsutb i teknisk fysik.

Rekommenderade förkunskaper:
Linjär algebra, Differential- och integralkalkyl.

Litteratur

Young and Freedman: University Physics, Pearson (aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Laborationsinstruktioner.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 8,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen examineras genom skriftlig tentamen i elektromagnetism och vågrörelselära (TEN1; 8 hp, betygsskala A-F) samt godkända laborationer (LAB1; 3 hp, betygsskala P/F) (LAB2; 1 hp, betygsskala P/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Göran Manneberg, goran.manneberg@biox.kth.se

Examinator

Ulf Göran Manneberg <goran.manneberg@biox.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.