UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 15,0 hp

School Placement III with Subject Didactics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

För mer information se kursplan vid Stockholms universitet.

Lärandemål *

Kursplan, se länk till Stockholms universitet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

VG, G, U

Examination *

  • DEL1 - Matematikdidaktik II, 1,5 hp, betygsskala: VG, G, U
  • DEL2 - Verksamhetsförlagd utbildning, 12,0 hp, betygsskala: VG, G, U
  • DEL3 - Naturvetenskapsämnenas didaktik, 1,5 hp, betygsskala: VG, G, U
  • DEL4 - Teknikdidaktik, 1,5 hp, betygsskala: VG, G, U

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Veronica Jatko Kraft

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb UMK703

Ges av

Stockholms universitet

Huvudområde *

Teknik och lärande

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd