Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan UQK701 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär. I kursen behandlas hur synen
på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och vid olika historiska
perioder. Individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorers betydelse för elevens lärande och
socialisation lyfts fram.
I fokus ställs skolans ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande oberoende av funktionsnedsättning,
etnicitet, genus och social klass. Vidare behandlas hur undervisningens organisering kan få konsekvenser för
processer av social exkludering och inkludering.
Kursen behandlar olika möjligheter att i samverkan med andra arbeta förebyggande och identifiera hinder för
utveckling och lärande på såväl samhälls- och skolnivå som på individnivå, liksom vägar att undanröja dessa
hinder. Vidare belyses olika former av specialpedagogiska insatser och stödresurser i och utanför skolan.
För att tillgodose studentens kunskaper om specialpedagogisk tillämpning i relevanta
undervisningsämnen orienterar kursen mot utbildningens huvudsakliga undervisningsområde/n.
Kursens verksamhetsförlagda utbildning, 1 hp, ger den blivande läraren kunskap om specialpedagogisk
verksamhet inom relevant undervisningsområde.

Lärandemål

Kursplan se länk till Stockholms universitet

Kursupplägg

Under höstterminen 2020 kommer all undervisning i kursen bedrivas med det digitala mötesprogrammet Zoom. All undervisning är webbaserad. Kursen startar 24 augusti och går på halvfart. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I kursen ingår 1 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom studentens undervisningsområde.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Om du har för avsikt att gå specialpedagogikkursen är det viktigt att du registrerar dig innan den 24 augusti, så att du får access till kursplattformen i Canvas och därigenom möjlighet att ta del av Zoom-länkar till undervisningstillfällena.

Utrustning

Dator installerad med det digitala mötesprogrammet Zoom.

Kurslitteratur

Boo, S., Forslund Frykedal, K., & Thorsten, A. (2017). Att anpassa undervisning till individ och grupp i klassrummet. Stockholm: Natur och Kultur.

Frelin, A. (2012). Lyhörd lärare – professionellt relationsbyggande i förskola och skola. Stockholm: Liber.

Grigorenko, E.L., Compton, D.L., Fuchs, L.S., Wagner, R.K., Willcutt, E.G., & Fletcher, J.M. (2020). Understanding, educating, and supporting children with specific learning disabilities: 50 years of science and practice. American Psychologist, 75(1), 37–51.

Haug, P. (2016). Understanding inclusive education: ideals and reality. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 206–217.

Hjörne, E. (2016). The narrative of special education in Sweden: History and trends in policy and practice. Discourse: Studies in the Cultural Policies of Education, 37(4), 540–552.

Persson, B. (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber.

Terzi, L. (2014). Reframing inclusive education: educational equality as capability equality. Cambridge Journal of Education, 44(4), 479-493.

von Wright, M. (2001). Det relationella perspektivets utmaning. En personlig betraktelse. I Skolverket Att arbeta med särskilt stöd. Några perspektiv (ss. 9–20). Stockholm: Liber.

Dessutom väljs i samråd med kursens lärare: Vetenskapliga artiklar/litteratur som behandlar skolsvårigheter och funktionsnedsättningar med relevans för ungas och vuxnas lärande.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • EXA1 - Muntlig och skriftlig gruppupggift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • EXA2 - Skriftlig individuell uppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnat betygsunderlag inom en vecka efter det att kompletteringsbehov har meddelats. Godkänd komplettering ges betyg (E-A).

Student som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.

Möjlighet till plussning

Student som fått lägst betyget E på prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

Examinator

Profile picture Heidi Selenius

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb UQK701

Ges av

Stockholms universitet

Huvudområde

Teknik, Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter.

Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som plagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur eller texter du funnit på internet eller ur en studiekamrats hemtentamen.

Det är inte tillåtet att använda egna tidigare examinerade uppgifter som hemskrivningar, självständiga arbeten (uppsatser/examensarbeten) som du själv har skrivit eller skrivit tillsammans med andra, och som publicerats eller lämnats in till detta universitet eller andra lärosäten. Korrekt är att tydligt ange att det är återanvändning och markera citatet med citattecken och hänvisning. Om du är tveksam till vad som betraktas som fusk kan du kontakta studierektorn i specialpedagogik. För mer information: Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden