Senast ändrad: 2020-08-26
Godkänd: 2020-09-15

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2021/2022. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-5. Se alltid KTH:s hemsida för information om senast fastställd utbildningsplan.

Utbildningen skall ge studenterna professionell kunskap och färdigheter i arkitektyrket såväl som kunskap i arkitekturämnet och skall oupphörligt utveckla och debattera arkitekturämnet, yrkesrollen och undervisningen.

Utbildningen skall ges ett innehåll och en kultur som tillåter och erbjuder en stor bredd av åsikter och förhållningssätt, som skapar en fruktbar miljö för nya tankar och visioner.

Utbildningen skall behandla viktiga samtidsfrågor som globalisering, hållbarhet och jämställdhet.

Utbildningen skall ge studenterna relevanta färdigheter och verktyg för att kunna gestalta, problematisera, syntetisera, kommunicera och samarbeta.

För arkitektexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som arkitekt.

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

  • visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete, samt
  • visa såväl brett kunnande om och förståelse för arkitekturens teori och historia som fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljöer samt de processer, metoder och författningar som påverkar dessa.

Färdigheter och förmågor

Efter genomförd utbildning ska studenten:

  • visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, gestalta, vårda och förnya bebyggelsemiljöer och byggnader med hänsyn till olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling;
  • visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom arkitekturens och samhällsbyggandets område;
  • visa förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska principer för uppförande och förändringar av byggnadsverk;
  • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, samt
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell muntligt, skriftligt och på annat sätt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för slutsatserna och därmed bidra till yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:

  • visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska livsmiljön, inbegripet arbetsmiljön;
  • visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning, samt
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.