Senast ändrad: 2020-08-26
Godkänd: 2020-09-15

Grundutbildningen delas upp i grundnivå (åk 1-3) och avancerad nivå (åk 4-5).

Programmets samtliga kurser och projekt ger studenten tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierande tillämpningsområden samt ger studenten stöd för att reflektera över sitt lärande.

Kurserna ger möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap och de begrepp som relaterar till samhällets mål för hållbar utveckling.

Undervisningsspråk
På grundnivån sker undervisningen i huvudsak på svenska. På den avancerade nivån sker undervisningen i huvudsak på engelska.

Grundnivå
Grundnivån syftar till grundläggande kunskaper om arkitekturämnet och arkitektyrket. Grundutbildningen är strukturerad kring en successiv progression i gestaltningsprojekt, kurser och workshops. Alla arkitekturämnets olika skalor och problemområden grundläggs redan i årskurs 1 för att fördjupas, utvecklas och expanderas i fortsatta studier under påföljande läsår. Sambanden mellan olika undervisningsmoment är viktig då kunskaper, metoder och tekniker som förvärvas i kurser och workshops ska användas och implementeras i gestaltningsprojekten.

Åk 1

Det övergripande målet för årskurs 1 är att ge studenterna grundläggande kunskaper i ämnet arkitektur. Arbetet under året ger en uppsättning verktyg och begrepp som möjliggör en kritisk förståelse för och en utveckling av ämnet och dess arbetsprocesser. Första året introduceras olika analoga och digitala tekniker för modell och ritning som redskap för att organisera och generera arkitektur inklusive byggda strukturer, urbana miljöer och en grundläggande historik.

Åk 2
Artikulationer introduceras i årskurs 2 som en fördjupning av kunskaperna i arkitekturämnet. En medveten arbetsmetod utvecklas genom projekt som handlar om sammansättning av byggnader, dess program och aktiviteter, livscykeltänkande och detaljen i relation till arkitekturgestaltning. Uppgifterna ökar i komplexitet och hanterar byggteknik, hållbarhet och mötet med användare och omvärld.

Åk 3
I årskurs 3 ligger fokus på hur studenten möter sin profession, förhåller sig till andra angränsande professioner, och förstår sitt sammanhang. Studenten introduceras och fördjupar sig i stadsbyggnadsämnet och lär sig förstå och använda kunskapsområdets begrepp och teorier. Vidare utvecklar studenten färdigheter att analysera och gestalta stadsbyggnadsprojekt av hög kvalitet på både översiktlig och mer detaljerad nivå.  

Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete, grundnivå (15 hp). Med detta projekt avslutas både grundutbildningen och stadsbyggnadsåret i en komplex uppgift som spänner en båge mellan ett översiktligt urbant perspektiv och en enskild byggnadsdetalj och på så sätt definierar arkitektens huvudsakliga verksamhetsfält.

Avancerad nivå
På avancerad nivå är det övergripande syftet att tillgodose individens fördjupning och individuella progression av kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom arkitektur och relaterade kunskapsområden.

På avancerad nivå följer Arkitektutbildningen i sin helhet utbildningsplanen för det tvååriga masterprogrammet i arkitektur (120 högskolepoäng).

Arkitektutbildningens avancerade nivå (åk 4-5) består terminsvis av: 

  • två studioprojekt (12 högskolepoäng vardera)
  • två kurser: orienteringskurs (3 högskolepoäng) och seminariekurs (3 högskolepoäng)

Den avslutande terminen utför studenten ett individuellt examensarbete (30 högskolepoäng).

På den avancerade nivån genomför den enskilde studenten sex studioprojekt som ger tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierade tillämpningsområden och stöd för att reflektera över sitt lärande.