Senast ändrad: 2013-12-13
Godkänd: 2013-12-13

Utbildningen i bioteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer). Utbildningens första tre år (180 högskolepoäng) är på grundnivå, och avslutas med ett examensarbete för teknologie kandidat. De två avslutande åren (120 högskolepoäng), utformas som masterprogram och är huvudsakligen på avancerad nivå och leder till civilingenjörsexamen/masterexamen.

Fullständig information om examenskrav för civilingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen respektive masterexamen finns i KTHs lokala examensordning,
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227

Läsåret 2011/2012 ges följande masterprogram för åk 4-5*

  • Industriell & miljöinriktad bioteknologi(Industrial and Environmental Biotechnology)
  • Medicinsk bioteknologi(Medical Biotechnology) 
  • Makromolekylära material(Macromolecular Materials)
  • Molekylär vetenskap och teknik(Molecular Science and Engineering)

* Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Uppdaterad lista över masterprogram finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket de första tre åren i utbildningen är i huvudsak svenska, men engelsk litteratur är vanligt. De avslutande två årens kurser ges på engelska. Vilket språk en kurs undervisas på framgår av kursplanen på KTHs studentwebb.