Senast ändrad: 2020-11-09
Godkänd: 2020-11-09

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är 40 veckor fördelat på fyra läsperioder. Läsperioderna har vardera cirka sju veckor. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod.
För detaljerad läsårsindelning se; "student på kth/schema" på www.kth.se

Grundnivå
De första tre åren syftar till att skapa en stabil och bred grundkompetens för en bioteknikingenjör. Utbildningsplanen för åk 1-3 innehåller kurser i bioteknik, kemi, matematik, ingenjörsfärdigheter, men även två valfria kurser där man har möjlighet till breddning eller fördjupning. Enligt utbildningsplanen för åk 1-3 utförs även två multidisciplinära projekt, samt ett avslutande kandidatexamensarbete i bioteknik.

Valfria kurser som rekommenderas; BB1000 Programmering i Python, KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2, KE1185 Kemitekniska system, SF1626 Flervariabel analys eller språk.

Efter fullföljda 180 hp bör studenten ansöka om en teknologie kandidatexamen om examenskraven är uppfyllda.

Avancerad nivå
Kurser på avancerad nivå syftar till att ge en yrkeskompetens i bioteknik. Under åk 4 och 5 läser man ett av följande masterprogram;
Industriell & miljöinriktad bioteknologi, Makromolekylära material, Medicinsk bioteknologi, eller Molekylär vetenskap och teknik.

Val av masterprogram görs 1-15 maj. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå (30 högskolepoäng). För mer information, se respektive masterprograms utbildningsplan.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering
Inför varje termin ska den studerande terminsregistrera sig på programmet via den "personliga menyn". Terminsregistrering krävs för att studieresultaten ska registreras och av CSN för utbetalning av studiemedel.

Val av kurser
Anmälan till kurs skall göras den

1 - 15 maj inför höstterminen
1 - 15 november inför vårterminen

via KTHs anmälan till kurs inom program (AKP) med studentens kth.se-konto via antagning.se .

Kursregistrering

Registrering på kurs ska göras på webben via "personlig meny". Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta till kursgivande skola.

Villkor för uppflyttning
Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen i högre årskurser.
 
Krav för uppflyttning från årskurs 1 till årskurs 2:
Totalt ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 1 vara slutförda.

Krav för uppflyttning från årskurs 2 till årskurs 3:
Totalt ska minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 vara slutförda varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.

Krav för uppflyttning från årskurs 3, till masterprogram årskurs 1: 
Totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 – 2 samt kandidatexamensarbete.
Rekommendation; ska studenten läsa masterprogrammet Industriell och miljöinriktad bioteknik TIMBM eller Molekylär vetenskap och teknik  TMVTM, bör kursen KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2.läsas som en av de valfria kurserna.

Krav för uppflyttning från årskurs 1 på masterprogram till årskurs 2:
Utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 1 på masterprogrammet ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 1 vara slutförda.

Studenter som inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna. 

Tillgodoräknanden

Studenten har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utanför Sverige. Blankett finns på KTHs webbplats.

Ansökan om tillgodoräknande lämnas till kansliet vid skolan för bioteknologi.
Skolans grundutbildningsansvarig beslutar om tillgodoräknande av kurs eller del av kurs beviljas.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk på www.kth.se

Utlandsstudier

Studenter vid programmet i bioteknik har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier sker lämpligen under första eller andra årskursen på avancerad nivå. Det är även möjligt att skriva examensarbetet utomlands.

För mer information se "student på kth/under programstudierna/studera utomlands" på www.kth.se  eller kontakta internationaliseringsansvarig på skolkansliet.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå
I utbildningen ingår i årskurs 3 ett examensarbete för teknologie kandidat som är en kurs på 15 högskolepoäng.
För att få påbörja examensarbetet krävs att huvuddelen av studierna, minst 120 högskolepoäng är avklarade. Se närmare på kandidatexamens kursplan vilka krav som finns.

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörs-/masterexamen som är en kurs på 30 högskolepoäng.
För att få påbörja examensarbetet krävs minst 240 högskolepoäng inom programmet är avklarade.

Regelverket för examensarbeten finns på www.kth.se

Examen

Ansökan om examen
Studenten har möjlighet att ansöka om följande examina: teknologie kandidatexamen och civilingenjörsexamen. Studenten har även möjlighet att ansökan om teknologie masterexamen om kraven för denna examen uppfylls.

Ansökan om examen görs via studentens ”Personliga meny” för mer information se www.kth.se

Villkor för examen 180 högskolepoäng
Teknologie kandidatexamen erhålls om studenten ansöker om examen efter att ha slutfört årskurs 3 och uppfyller de nationella examenskraven och fullgjort samtliga kurser inom programmet motsvarande 180 högskolepoäng.

Benämning på examen
Teknologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science

Villkor för examen 300 högskolepoäng
Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

  • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
  • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet. För erhållande av civilingenjörsexamen i Bioteknik för studenter som läser TMMMM eller TMVTM ska kurser motsvarande minst 15 hp vara inom huvudområdet Bioteknologi på avancerad nivå.

Benämning på examen
Civilingenjörsexamen
Degree of Master of Science in Engineering, Degree Programme in Biotechnology

Villkor för teknologie masterexamen 120 högskolepoäng
Masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav

  • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Inom masterprogrammen ska de obligatoriska kurserna och de villkorligt valbara kurserna motsvaras av minst 105 högskolepoäng. Det resterande antalet högskolepoäng upp till 120 högskolepoäng, kan studenten välja fritt.

Benämning på examen
Degree of Master of Science (120 credits)
Teknologie masterexamen

Introduktionskurserna som är frivilliga kan inte ingå i examen.

För mer infromation hänvisas till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning på www.kth.se