Senast ändrad: 2016-09-05
Godkänd: 2016-09-05

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Denna utbildningsplan är fastställd av CSC-skolans skolchef 2013-09-27 och gäller för studerande som påbörjar utbildningen läsåret 2014/2015. Vilka kurser som ingår i varje årskurs fastställs under hösten året innan årskursen ges. Se under ”Årskurs 1” etc. eller i bilagorna. Ändringar kan ske i programmets innehåll och i KTHs regelverk, se www.kth.se/student

Utbildningsplanen för civilingenjörsutbildningen i datateknik, består

 • dels av obligatoriska kurser i årskurserna 1-3 på grundnivå, där årskurs 3 avslutas med ett examensarbete för teknologie kandidat,
 • dels av kurser inom valt masterprogram i årskurs 4-5, som avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng,
 • dels av valfria kurser på grundnivå och avancerad nivå som ger utbildningen den profil som den studerande önskar.

Internationell inriktning

Den internationella inriktningen börjar i årskurs 2 och omfattar kurser inom inriktningsspråket samt en möjlighet till en eller två terminers studier utomlands på ett av KTHs partneruniversitet inom specialiseringens språkområde. För närvarande erbjuds japanska, kinesiska, franska, tyska och spanska.

Inriktning mot språkteknologi
Programmet erbjuder en inriktning mot språkteknologi. Den börjar på hösten i årskurs 2 med kurser i lingvistik som läses på Stockholms universitet under höstterminen och ersätter några obligatoriska kurser. (Se vidare bilaga 2) I årskurs 4 och 5 fortsätter språkteknologiinriktningen som ett spår inom masterprogrammet i datalogi. 

Möjlighet att ta ut en kandidatexamen
Civilingenjörsutbildningen i Datateknik är uppbyggd så att studenten efter tre årskurser kan ansöka om en teknologie kandidatexamen. Studenten kan därefter fortsätta studierna på  datateknikprogrammet, på ett masterprogram på KTH eller ett annat universitet i Sverige eller utomlands eller börja arbeta.

Läsåret

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret. 

Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb http://www.kth.se/student/schema

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna i Kurs och programkatalogen på KTHs studentwebb. I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras i kurslistor för varje årskurs.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud för civilingenjörsutbildningarna. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Endast undantagsvis får valfri kurs läsas i årskurs 2.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin kan begränsas.
 • Valfri kurs får ej överlappa befintlig programkurs till betydande del
 • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
 • Kurs på lägre nivå inom ett ämne än befintlig programkurs får ej räknas som valfri kurs.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då betygssystemen skiljer sig kraftigt mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

I samband med terminsstarten ska den studerande göra en obligatorisk terminsregistrering via Mina sidor.

Terminsregistrering krävs för att få läsa nya kurser, för att studieresultat ska registreras och av CSN för utbetalning av studiemedel.

Val av kurser
Ansökan om antagning till kurs
Antagning till obligatoriska kurser i årskurs 1-2 sker för närvarande automatiskt genom studievägledningen vid CSC. Separat ansökan krävs för den som väljer bland alternativa obligatoriska kurser eller motsvarande.

Den studerande är från och med årskurs 3 skyldig att ansöka om antagning till de kurser han/hon önskar följa nästkommande termin. Det gäller såväl obligatoriska, villkorligt valfria, rekommenderade och valfria kurser som ingår i programmet. Ansökan om antagning till kurs ska göras enligt CSC-skolans instruktioner senast

 • 15 maj inför höstterminen
 • 15 november inför vårterminen.

Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats. Innan ansökan om antagning till språkkurs görs ska test för nivåplacering göras.

På ett fåtal kurser är platsantalet begränsat och urval sker då efter meriter såsom betyg och poäng för de studenter som ansökt i tid. Urval görs av kursgivande skola.

Den studerande får endast läsa de kurser som ingår i dennes studieplan.

Val av masterprogram
Studenten ska ansöka om antagning till det masterprogram han/hon har för avsikt att följa under årskurs 4–5 på det sätt som anvisas av studievägledningen på CSC. 

Kursregistrering

Studenten ska vid kursstart för varje kurs registrera sig på kursen. Kursregistrering på både obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta.

Registrering på kurs förutsätter att studenten antagits till kursen (av den skola som ger kursen). Ansökan om antagning till kurs görs på det sätt CSC-skolan anger.

Villkor för uppflyttning
Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen i högre årskurser.

Krav för uppflyttning från årskurs 1 till årskurs 2:
Totalt ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 1 vara slutförda.

Krav för uppflyttning från årskurs 2 till årskurs 3:
Totalt ska minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 vara slutförda varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.

Krav för uppflyttning från årskurs 3 till årskurs 4:
Totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 – 2 samt kandidatexamensarbete.

Krav för uppflyttning från årskurs 4 till årskurs 5:
Utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4 ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 4 vara slutförda.

Individuell studieplan 
Studenter som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.

Se KTHs regelverk: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/1.27217

Tillgodoräknanden

Studenten har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

Ansökan om tillgodoräknande lämnas till studievägledningen vid CSC.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/1.27200

Utlandsstudier

Studenter vid datateknikprogrammet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier sker lämpligen inte under första eller andra årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

För mer information kontakta internationaliseringsansvarig vid CSC.

Mer information finns på KTHs studentwebb och på http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/utbytesstudier

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå
I utbildningen ingår i årskurs 3 ett examensarbete på grundnivå som är en kurs på 15 högskolepoäng.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 15 högskolepoäng för teknologie kandidatexamen 180 högskolepoäng, samt betygssättning av examensarbete finns i KTHs regelverk.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.27211

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörs-/masterexamen som är en kurs på 30 högskolepoäng.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng, samt betygssättning av examensarbete finns i KTH-handboken.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.27205

Därutöver gäller följande:

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp från avslutade kurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

För student som inom ramen för valt masterprogram gör examensarbete som examineras av annan skola än CSC ska programansvarig för Datateknikprogrammet godkänna exjobbsspecifikation och slutrapport för att säkerställa examensarbetets datatekniska relevans.

Examen

Ansökan om examen
Studenten har möjlighet att ansöka om följande examina: teknologie kandidatexamen och civilingenjörsexamen. Studenten har även möjlighet att ansökan om teknologie masterexamen om kraven för denna examen uppfylls.

Anvisningar för hur ansökan om examen görs finns på KTHs studentwebb.

Villkor för teknologie kandidatexamen 180 högskolepoäng

Teknologie kandidatexamen erhålls om studenten ansöker om examen efter att ha slutfört årskurs 3 och uppfyller de nationella examenskraven dvs har fullgjort kurser om motsvarande 180 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng;
 • minst 90 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete) med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på examen
Teknologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science

Villkor för civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng
Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
 • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.

Benämning på examen
Civilingenjörsexamen
Degree of Master of Science in Engineering, Degree Programme in Computer Science and Technology


Villkor för teknologie masterexamen 120 högskolepoäng
Se KTHs riktlinjer i KTHs regelverk (se länken nedan).

Benämning på examen
Teknologie masterexamen
Degree of Master of Science (Two Years)

Fullständig information om examenskrav för civilingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen respektive teknologie masterexamen finns i KTHs lokala examensordning,
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227