Senast ändrad: 2019-10-31
Godkänd: 2019-10-31

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg:

Denna utbildningsplan är fastställd av CSC-skolans skolchef 2017-09-01 och gäller för studerande som påbörjar utbildningen läsåret 2018/2019. Vilka kurser som ingår i varje årskurs fastställs under hösten året innan årskursen ges. Se under ”Årskurs 1” etc. eller i bilagorna. Ändringar kan ske i programmets innehåll och i KTHs regelverk, se www.kth.se

Utbildningsplanen för civilingenjörsutbildningen i datateknik, består

 • dels av obligatoriska kurser i årskurserna 1-3 på grundnivå, där årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på grundnivå
 • dels av kurser inom valt masterprogram i årskurs 4-5, som avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå
 • dels av valfria kurser på grundnivå och avancerad nivå som ger utbildningen den profil som den studerande önskar.

Internationell profil:

Den internationella profilen börjar i årskurs 2 och omfattar kurser i språket samt en möjlighet till en eller två terminers studier utomlands på ett av KTHs partneruniversitet inom profilens språkområde. För närvarande erbjuds japanska, kinesiska, franska, tyska och spanska. Information om anmälan, eventuella förändringar av studieplanen och kraven för att uppnå en internationell profil ges under vårterminen i årskurs 1.

Profil mot språkteknologi
Programmet erbjuder en inriktning mot språkteknologi. Information om anmälan, eventuella förändringar av studieplanen ges under vårterminen i årskurs 1.

Möjlighet att ta ut en kandidatexamen
Civilingenjörsutbildningen i Datateknik är uppbyggd så att studenten efter tre årskurser kan ansöka om en teknologie kandidatexamen. Studenten kan därefter fortsätta studierna på  datateknikprogrammet, på ett masterprogram på KTH eller ett annat universitet i Sverige eller utomlands eller börja arbeta.

Läsåret

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder.

Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb http://www.kth.se/

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna i Kurs- och programkatalogen på KTHs studentwebb. I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras i kurslistor för varje årskurs.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud för civilingenjörsutbildningarna. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Endast undantagsvis får valfri kurs läsas i årskurs 2.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin kan begränsas.
 • Valfri kurs får ej överlappa befintlig programkurs till betydande del
 • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
 • Kurs på lägre nivå inom ett ämne än befintlig programkurs får ej räknas som valfri kurs.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då betygssystemen skiljer sig kraftigt mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

Val av kurser
Ansökan om antagning till kurs

Anmälan till kurs skall göras den

 • 1 - 15 maj inför höstterminen
 • 1 - 15 november inför vårterminen

via KTHs anmälan till kurs inom program (AKP) med studentens kth.se-konto via antagning.se

Om studenten ej gör sitt kursval via detta system beaktas hans ansökan endast i mån av plats.

På ett fåtal kurser är platsantalet begränsat. Urval görs av kursgivande skola.

Den studerande får endast läsa de kurser som ingår i dennes studieplan.

Val av masterprogram
Studenten ska ansöka om antagning till det masterprogram han/hon har för avsikt att följa under årskurs 4–5 på det sätt som anvisas av utbildningskansliet på CSC. 

Villkor för fortsatta studier

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Behörighet till avancerad nivå:
För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 150 högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete för kandidatexamen ska därutöver vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas. Ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer för vissa program och framgår då av respektive utbildningsplan.

Se KTHs regelverk: https://intra.kth.se/styrning/regelverk/

Tillgodoräknanden

Studenten har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

Ansökan om tillgodoräknande lämnas till studievägledningen vid CSC.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, https://intra.kth.se/styrning/regelverk/

Utlandsstudier

Studenter vid datateknikprogrammet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier sker lämpligen inte under första eller andra årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

För mer information kontakta internationaliseringsansvarig vid CSC.

Mer information finns på KTHs studentwebb och på https://intra.kth.se/styrning/regelverk/

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå
I utbildningen ingår i årskurs 3 ett examensarbete på grundnivå som är en kurs på 15 högskolepoäng. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 15 högskolepoäng för teknologie kandidatexamen 180 högskolepoäng, samt betygssättning av examensarbete finns i KTHs regelverk.

http://intra.kth.se/

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörs-/masterexamen som är en kurs på 30 högskolepoäng som kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng, samt betygssättning av examensarbete finns i KTH-handboken.

http://intra.kth.se/

Därutöver gäller följande:

För student som inom ramen för valt masterprogram gör examensarbete som examineras av annan skola än CSC ska programansvarig för Datateknikprogrammet godkänna exjobbsspecifikation och slutrapport för att säkerställa examensarbetets datatekniska relevans.

Examen

Ansökan om examen
Studenten har möjlighet att ansöka om följande examina: teknologie kandidatexamen och civilingenjörsexamen. Studenten har även möjlighet att ansökan om teknologie masterexamen om kraven för denna examen uppfylls.

Anvisningar för hur ansökan om examen görs finns på KTHs studentwebb.

Villkor för teknologie kandidatexamen 180 högskolepoäng

Teknologie kandidatexamen erhålls om studenten ansöker om examen efter att ha slutfört årskurs 3 och uppfyller de nationella examenskraven dvs har fullgjort kurser om motsvarande 180 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng;
 • minst 90 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete) med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på examen
Teknologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science

Villkor för civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng
Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
 • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.

Benämning på examen
Civilingenjörsexamen
Degree of Master of Science in Engineering, Degree Programme in Computer Science and Technology


Villkor för teknologie masterexamen 120 högskolepoäng
Se KTHs riktlinjer i KTHs regelverk (se länken nedan).

Benämning på examen
Teknologie masterexamen
Degree of Master of Science (Two Years)

Fullständig information om examenskrav för civilingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen respektive teknologie masterexamen finns i KTHs lokala examensordning,
http://www.kth.se/