Senast ändrad: 2017-11-29
Godkänd: 2018-01-12

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är fördelat på fyra perioder. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod. För detaljerad läsårsindelning se KTH´s studentwebben.

Utbildningen vid Elektroteknikprogrammet består huvudsaklig av obligatoriska kurser i årskurserna 1-3 inom matematik, elektroteknik och fysik. Inför det fjärde året sker ett val bland föreslagna fördjupningar (Mastersprogram). Genom att följa ett av dessa program kommer den studerande kunna ansöka om både civilingenjörsexamen i Elektroteknik samt Masterexamen inom vald fördjupning.

Utbildningen är uppbyggd på ett sådant sätt att den studerande efter tre årskurser ska ha möjlighet att ta ut en teknisk kandidatexamen för att, om så önskas, fortsätta sina studier vid annat program på KTH (än de föreslagna fördjupningarna) eller ett annat universitet i Sverige eller utomlands, eller påbörja en arbetslivskarriär. 

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara och valfria kurser. De obligatoriska, villkorligt valbara och rekommenderade valfria kurserna definieras för varje årskurs och inriktning i läsårsplanerna. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kurs och programkatalogen på KTHs studentwebb.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då betygssystemen skiljer sig väldigt mycket mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

Alla som är antagna till ett program på KTH ska ha en terminsregistrering för de terminer man studerar. För nyantagna studenter görs terminsregistreringen i samband med den obligatoriska inskrivningen. För de efterföljande terminerna på programmet ska den studerande själv göra sin terminsregistrering via Personliga menyn på www.kth.se. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Val av kurser

Anmälan till kurs skall göras den

·    1 - 15 maj inför höstterminen

·    1 - 15 november inför vårterminen

via KTHs anmälan till kurs inom program (AKP) med studentens kth.se-konto via antagning.se

Registrering på kurs

Registrering på kurs förutsätter antagning till kurs i Ladok. Registrering på kurs görs enligt anvisningar från kursansvarig/kursgivande institution. Vid avbrott på kurs ska studenten meddela institutionen detta.

Uppflyttning

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara slutförda till och med omtentamensperioden i augusti.

För studier i årskurs 3:

Minst 90 högskolepoäng ur åk 1 och 2 ska vara slutförda till och med omtentamensperioden i augusti. Se även krav för att få påbörja examensarbete, grundnivå, 15hp (kandidatexamensarbete), under rubriken Examensarbete.

För studier i årskurs 4 (masterprogram):

Totalt 150 hp från åk 1, åk 2 och åk 3 varav 110 i årskurs 1 och 2 samt avklarat kandidatexamensarbete.

Tillgodoräknanden

Enligt högskoleförordningen har en student som gått igenom viss grundläggande högskole-utbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för motsvarande utbildning vid någon annan högskola. Grundutbildningsansvarig vid Skolan för Elektro- och Systemteknik fattar beslut om tillgodoräknande av hel kurs. Tillgodoräknande för del av kurs kan beslutats av examinator.

Ansökan om tillgodoräknande görs till utbildningskansliet på avsedd blankett.

För ytterligare information om Tillgodoräknande se KTH:s regelverk

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/1.27200

Utlandsstudier

KTH har avtal med över 250 universitet över hela världen som öppnar för möjligheter till studier utomlands. Utbytesstudier innebär att en student byter ut sin tid vid KTH mot tid vid annat universitet utomlands och detta görs normalt under årskurs 3 och 4. Sista dag för anmälning är omkring mitten av januari och urvalet baserar sig på tidigare studieresultat på KTH.

Mer och detaljerad information om utbytesstudier finns här:
http://www.kth.se/student/utlandsstudier?l=sv_SE&programme=f

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 hp och allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 240 högskolepoäng skall vara avklarade och max två grundkurser får vara oavklarade, innan examensarbetet får påbörjas. Examensarbetet kan utföras individuellt eller tillsammans med annan student och ämnet skall i normala fall vara en fördjupning inom det teknikområde studenten förberetts för. Examensarbetet betygssätts enligt skalan A-F utifrån tre KTH-gemensamma bedömningsgrunder; ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll, process och presentation.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram har studenten möjlighet att ansöka om tre olika examina om respektive examensfordringar uppfylls:

1) Teknologie kandidatexamen

2) Civilingenjörsexamen - Elektroteknik (Master of Engineering – Degree Programme in Electrical Engineering).

3) Mastersexamen - Masters Degree

KTHs lokala examensordning finns i sin helthet i KTH:s regelverk

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/lokala-foreskrifter-for-examina-pa-grundniva-och-avancerad-niva-lokal-examensordning-1.27227