Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2019-03-19
Godkänd: 2019-03-19

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i två terminer med vardera två läsperioder (fyra läsperioder totalt över året). Varje läsperiod följs av en tentamensperiod. För detaljerad läsårsindelning se KTH:s studentwebb.

Utbildningen på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik ges huvudsaklig i form av obligatoriska kurser i årskurserna 1-3 inom matematik, elektroteknik och fysik. Studenten väljer också bland villkorligt valfria eller valfria kurser för fördjupad kunskap inom särskilt intresseområde inför val av master. Inför det fjärde året sker ett val bland föreslagna Mastersprogram. Genom att följa ett av dessa program kommer den studerande kunna ansöka om både civilingenjörsexamen i elektroteknik samt Masterexamen inom vald fördjupning.

Följande masterprogram på KTH har civilingenjörsstudenter i elektroteknik platsgaranti på:

 • Elektrofysik
 • Elkraftteknik
 • Inbyggda system
 • Medicinsk teknik
 • Nanoteknik
 • Systemteknik och robotik
 • Teknisk fysik
 • Informations och nätverksteknologi
 • Maskininlärning

Man kan även söka till internationella program, dock utan platsgaranti. Dessa program är:

 • Innovativ energiteknik: Track SENS
 • ICT Innovation: Track Digital Media Teknik, Track Inbyggda System, Track Internet tekniker och arkitekturer

Alla dessa masterprogram leder även till civilingenjörsexamen i elektroteknik.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valfria och valfria kurser. Läsårsplanen för varje årskurs förklarar kursernas olika kategorier. Kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kurs och programkatalogen på KTH:s studentwebb.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används också som slutbetyg för civilingenjörsprogrammets examensarbete.

Då betygssystemen skiljer sig mellan olika länder översätts inte betyg från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

Studenter som är antagna till ett program på KTH ska ha en terminsregistrering för de terminer man studerar. Den studerande gör själv sin terminsregistrering, för alla terminer under en begränsad period, via Personliga menyn på www.kth.se. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Val av kurser

Studenten väljer kurser första gången på hösten i årskurs 2. Anmälan till valbara kurser skall därefter göras:

·    1 - 15 maj inför höstterminen

·    1 - 15 november inför vårterminen

Anmälan sker via antagning.se med studentens KTH-konto.

Registrering på kurs

Inför varje läsperiod ska alla studenter registrera sig på de kurser de är antagna till. Kursregistrering görs via Personliga menyn på www.kth.se. Vid icke-deltagande på kurs ska studenten meddela kursgivande institution detta.

Uppflyttning

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara slutförda till och med omtentamensperioden i augusti.

För studier i årskurs 3:

Minst 90 högskolepoäng ur åk 1 och 2 ska vara slutförda till och med omtentamensperioden i augusti. Se även krav för att få påbörja examensarbete, grundnivå, 15hp (kandidatexamensarbete), under rubriken Examensarbete.

För studier i årskurs 4 (masterprogram):

Totalt 150 hp från åk 1, åk 2 och åk 3 varav 110 i årskurs 1 och 2 samt avklarat kandidatexamensarbete.

Tillgodoräknanden

Enligt högskoleförordningen kan en student under vissa förutsättningar, och efter godkännande av grundutbildningsansvarig, få kurser från tidigare utbildning tillgodoräknad. Programansvarig för civilingenjörsprogrammet i elektroteknik fattar beslut om tillgodoräknande av hel kurs. Tillgodoräknande för del av kurs kan beslutats av examinator. Se KTH:s regelverk på intranätet för mer information.

Ansökan om tillgodoräknande görs till utbildningskansliet på avsedd blankett.

För ytterligare information om Tillgodoräknande se KTH:s regelverk som hittas på KTH:s intranät.

Utlandsstudier

KTH har avtal med över 250 universitet över hela världen som öppnar för möjligheter till studier utomlands. Utbytesstudier innebär att en student byter ut sina studier vid KTH mot studier vid annat universitet utomlands och detta görs normalt under årskurs 3 och 4. Sista dag för anmälan infaller i januari och urvalet baserar sig på tidigare studieresultat på KTH.

Mer och detaljerad information om utbytesstudier finns på KTH:s studentwebb.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 hp. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 240 högskolepoäng skall vara avklarade och att max två grundkurser (ur årskurs 1-3) inte är avklarade, innan examensarbetet får påbörjas. Examensarbetet ska utföras individuellt och ämnet skall i normala fall vara en fördjupning inom det teknikområde studenten förberetts för. Examensarbetet betygssätts med P (för godkänt) och F (för underkänt) utifrån tre KTH-gemensamma bedömningsgrunder: ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll, process och presentation.

Examen

Utbildningen är uppbyggd på ett sådant sätt att den studerande efter tre årskurser ska ha möjlighet att ta ut en teknisk kandidatexamen för att, om så önskas, fortsätta sina studier vid annat program på KTH (än de föreslagna masterprogrammen) eller ett annat universitet i Sverige eller utomlands, eller påbörja en arbetslivskarriär. 

Efter genomgånget utbildningsprogram har studenter vid civilingenjörsprogrammet i elektroteknik möjlighet att ansöka om tre olika examina om respektive examensfordringar uppfylls:

1) Teknologie kandidatexamen (Degree of Bachelor of Science)

2) Civilingenjörsexamen - Elektroteknik (Master of Engineering – Degree Programme in Electrical Engineering).

3)Teknologie masterexamen (Degree of Master of Science (120 credits)).

Ansökan om examen görs via den ”Personliga menyn” på www.kth.se.

KTHs lokala examensordning finns i sin helhet i KTH:s regelverk som hittas på intranätet. Huvudområdet för examen anges i examensbevisets textdel.