Senast ändrad: 2012-04-23
Godkänd: 2012-04-23

Ämnesmässigt skall studenterna under utbildningens tre första år få en grundläggande systemförståelse för tjänster och system baserade inom informations- och kommunikationsteknikens kärnområde: matematik, elektronik, dator-, kommunikations- och programvaruteknik. Under utbildningens avslutande två år fördjupas kunskaperna inom något delområde sammanfallande med en masterutbildning vid KTH eller ett Erasmus Mundus masterprogram där KTH medverkar.

Förutom högskoleförordningens krav på civilingenjörsexamen gäller följande:

Kunskap och förståelse

För den internationella inriktningen gäller också att en civilingenjör som följt den kan:

-    följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom teknikområdet på respektive språk (spanska, tyska, franska).

-    översiktligt följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom teknikområdet på respektive språk (kinesiska och japanska).

Färdigheter och förmågor

För civilingenjörsexamen i informationsteknik skall studenten:

-   inom informations- och kommunikationsteknik kunna praktisera ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att formulera och utforska problem med moderna metoder och verktyg

-   kunna analysera tekniska problem i ett systemperspektiv, med en helhetssyn på tekniska system och deras livscykel, från idé/behov till specifikation, utveckling, ev. tillverkning, drift, underhåll och avveckling.

-   kunna arbeta med problemlösning som tar sin utgångspunkt i produkten eller tjänstens behov och funktion, med hänsyn till individens användning av produkten, affärsmässiga villkor, teknikens inflytande på miljön – inklusive arbetsmiljö – och teknikens samspel i samhället.

-   ha färdigheter i att effektivt kommunicera muntligt och skriftligt, på svenska och engelska, med olika målgrupper. Det ska motsvara vad som krävs för en internationell karriär.

För den internationella inriktningen gäller också att en civilingenjör som följt den kan:

-    kommunicera effektivt med kolleger på språket i fråga (spanska, tyska, franska)

-    fungera professionellt i länder där språket talas (samtliga språk)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen i informationsteknik skall studenten:

-   ha förståelse för att ingenjörsmässiga problem ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade, och ibland innehålla motstridiga villkor.

-   genom övning och reflektion ha utvecklat en förmåga att arbeta effektivt i grupper av olika sammansättningar, nationaliteter och förmågor.

Hänvisning till KTH:s lokala examensordning http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning