Senast ändrad: 2022-01-12
Godkänd: 2022-01-12

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder. 

De första två åren består av obligatoriska och villkorligt valfria kurser. Dessa är schemalagda på ett sådant sätt att i huvudsak två kurser läses samtidigt och tenteras i samma period. Årskurs 3 har fem obligatoriska kurser varav en är ett fördjupningsarbete som också kan användas som examensarbete på grundnivå för teknologie kandidatexamen.

Kurserna i årskurs 1-3 har till syfte att ge studenten en solid plattform inom matematik/naturvetenskap, grundläggande teknikvetenskap samt yrkesstödjande kunskaper. I årskurs 3 görs val av inriktning inför årskurs 4. En generell princip för val av inriktning i årskurs 4 och 5 är att i möjligaste mån utnyttja KTH:s masterprogram på följande sätt:

Masterprogrammets kurser läses i årskurs 4 och 5. Eventuella förkunskapskurser för respektive masterprogram läses i årskurs 3. Masterprogrammets indelning av kurser i obligatoriska och valfria kurser gäller även för studenter på civilingenjörsprogrammet i informationsteknik.

Förutom examensarbete ska minst 60 hp kurser på avancerad nivå inom teknikområdet informationsteknik komma från masterprogrammet (eller dess förkunskapskurser). 

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurserna är antingen obligatoriska, villkorligt valfria eller valfria. För årskurs 1-3 finns två grupper av villkorligt valfria kurser; matematik-naturvetenskap (MatNat-blocket) och kurser centrala för teknikområdet (IT-blocket). För examen ska minst 15 hp kurser ur MatNat-blocket och minst 12 hp kurser ur IT-blocket ingå.

MatNat-block årskurs 1-3 (28,5 hp varav minst 15 hp måste ingå i examen)

  • SF1686 Flervariabelanalys 7,5 hp (läses i åk 2) 
  • SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp (läses i åk 2)
  • DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
  • SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6 hp (läses i åk 2 eller åk 3)

Observera att enligt KTH:s lokala examensordning måste kurser om minst 45 hp inom matematik/naturvetenskap ingå i examen. Till dessa kurser räknas de obligatoriska kurserna: SF1689 Baskurs i matematik, SF1624 Algebra och geometri, SF1625 Envariabelanalys, SF1610 Diskret matematik, SF1912 Sannolikhetsteori och statistik samt de villkorligt valfria kurserna i MatNat-blocket.

IT block åk 1-3 (44 hp varav minst 12 hp måste ingå i examen)

  • ID1019 Programmering II 7,5 hp (läses i åk 2)
  • ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6 hp (läses i åk 2)
  • IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6 hp (läses i åk 2)
  • DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
  • IV1351 Datalagring 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
  • ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)

I programmet finns utrymme för upp till 27 hp av valfria kurser. Detta utrymme bör i första hand utnyttjas för att läsa förkunskapskurser för vald inriktning (masterprogram). De kurser som krävs för de olika masterprogrammen listas på programwebben.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan. 

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs. 

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan. 

För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 165 högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete på grundnivå om 15 hp ska vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas. Eventuellt ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer och framgår av respektive utbildningsplan.

Examensarbete

Inom utbildningen finns krav på två examensarbetskurser. Examensarbetskursen på avancerad nivå utgör den avslutande delen av utbildningen. En examensarbetskurs kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. 

Särskilda villkor för TINEM

För studenter som läser på masterprogrammet i industriell ekonomi måste examensarbetet på avancerad nivå vara kvalificerat både som examensarbete inom industriell ekonomi och som examensarbete inom informationsteknik. Examensarbetet ska godkännas innan det påbörjas av programansvarig både för TINEM och för CINTE. 

Examen

Examen benämns ”Civilingenjörsexamen”. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram, Informationsteknik, som den studerande genomgått.